Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht is het geheel van regels rondom procedures bij de civiele rechter. Vier belangrijke kenmerken van het burgerlijk procesrecht zijn:

 • partijautonomie
 • verplichte procesvertegenwoordiging
 • onderzoek en beslissing in twee instanties
 • cassatie

5 deelnemers civiele procedure

Daarnaast kent de civiele procedure vijf deelnemers. De vijf deelnemers bij een civiele procedure zijn:

 • advocaten
 • openbaar ministerie
 • gerechtsdeurwaarder
 • rechter
 • natuurlijke personen of rechtspersonen

Ook bepaalt het burgerlijk procesrecht welke Nederlandse rechter bevoegd is. Hierbij wordt theoretisch volgens een stappenplan gewerkt. Aan de hand van artikel 112 van de Grondwet wordt bepaald of de Nederlandse burgerlijke rechter bevoegd is.

12 fundamentele eisen burgerlijk procesrecht

6 eisen uit de wet

Het burgerlijk procesrecht kent zes fundamentele eisen die in de wet zijn vastgelegd. Afwijking hiervan is niet of nauwelijks toegestaan:

 • Hoor en wederhoor op grond van artikel 6 EVRM.
 • Procesautonomie van partijen
 • Redelijke termijn op grond van artikel 20 Rechtsvordering
 • Openbaarheid en motivering
 • Verplichte procesvertegenwoordiging op grond van artikel 79 Rechtsvordering
 • Toegang tot de rechter op grond van artikel 6 EVRM

6 eisen die niet in de wet staan

Tevens kent het burgerlijk procesrecht zes fundamentele eisen die niet in de wet zijn vastgelegd:

 • beperkte procesautonomie van partijen
 • verplichte procesvertegenwoordiging
 • niet-kosteloosheid procedure
 • recht krijgen door het te halen
 • onderzoek in twee instanties
 • toezicht d.m.v. cassatie

Functionele eisen die niet in de wet zijn vastgelegd zijn flexibele eisen en kunnen veranderen.

Het streven dat een geding zoveel mogelijk op basis van de werkelijkheid wordt beslist leidde tot het voorschrift dat partijen moeten voldoen aan de volledigheidsplicht en waarheidsplicht. Grondslag hiervan is artikel 21 Rechtsvordering. De rechter heeft hiertoe meer bevoegdheden gekregen om nadere gegevens en toelichting te verlangen.

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft vervolgens antwoord op de vraag of er internationale bevoegdheid is. Via artikel 42 Wet op de Rechterlijke Organisatie komen we er vervolgens achter welke rechter absoluut bevoegd is. Dit kan de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad zijn.

Tot slot komen we aan bij de relatieve bevoegdheid van rechters. Relatieve bevoegdheid bepaalt in welke woonplaats de rechter bevoegd is. Standaard is volgens het burgerlijk procesrecht de rechter in de woonplaats van de gedaagde relatief bevoegd bij dagvaardingsprocedures. Artikel 261 Rechtsvordering legt uit welke rechter bevoegd is in de verzoekschriftprocedure. Tenzij de wet anders bepaalt is dat de woonplaats van de verzoeker.

Dagvaarding in het burgerlijk procesrecht

Om nietigheid van de dagvaarding te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de dagvaardingsprocedure op de juiste wijze en volgens de geldende termijnen wordt ingesteld is een advocaat burgerlijk procesrecht verplicht. Deze advocaten stellen de dagvaarding op en zorgen dat deze door een deurwaarder bij de gedaagde wordt afgeleverd.

Via een dagvaardingsprocedure kunt u bijvoorbeeld een voorlopige voorziening krijgen in kort geding.

Verzoekschriftprocedure in het burgerlijk procesrecht

De verzoekschriftprocedure is een heel andere procedure met een heel ander verloop dan de dagvaardingsprocedure.

Het gaat in deze procedure tussen de verzoeker en de belanghebbende. De belanghebbende moet zich wel verweren maar moet niet worden gezien als gedaagde.

Bijzondere binnen de verzoekschriftprocedure is, dat de rechter ook ambtshalve kan toetsen. Dit betekent dat er geen verzoeker en geen gedaagde.

Voorbeelden van verzoekschriftprocedures binnen het burgerlijk procesrecht vinden plaats rondom:

 • familiezaken
 • echtscheiding
 • alimentatie
 • gezag en omgangsregelingen

Samenvatting: Waar moet u op letten binnen het burgerlijk procesrecht?

U moet bekijken met een advocaat burgerlijk procesrecht of de Nederlandse rechter bevoegd is van uw zaak kennis te nemen. Vervolgens kijkt u welke rechter bevoegd is om tot slot te bepalen of uw zaak een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure betreft.
Vooral bij internationale zaken kan het lastig zijn om te bepalen welke rechter in welk land bevoegd is. Krijgt u te maken met een internationale rechtszaak, laat u dan tijdig adviseren door een advocaat burgerlijk procesrecht.

Lees verder...