Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat handelsrecht

Advocaat handelsrecht

Advocaat handelsrecht? Als u internationaal zaken doet of nationaal en internationaal goederen vervoert, komt u regelmatig in aanraking met handelsrecht. Advocaten gespecialiseerd in handelsrecht helpen dan met overeenkomsten en bij het oplossen van geschillen.

In dit artikel gaan we uitgebreid in op wat handelsrecht is en voor welke valkuilen u moet uitkijken. Dit doen we aan de hand van jurisprudentie en bestaande wetgeving. Mocht een advocaat handelsrecht nodig zijn, dan vindt u die hier ook. Een advocaat handelrecht heeft vrijwel altijd een gedegen internationaal netwerk zodat eventueel ook een advocaat handelsrecht in een ander land bij de zaak kan worden betrokken.

Wat is handelsrecht?

Handelsrecht is gebouwd op rechtszekerheid en vertrouwensbescherming. Daarnaast heeft het drie kenmerken, te weten:

  • vlot handelsverkeer zonder juridische obstakels
  • Drie of meer partijen verhouding
  • Internationale dimensie

Over het algemeen wordt binnen het handelsrecht gesproken over “commodities”. Dit zijn bulkgoederen, zoals rijst, soja, suiker, vlees, katoen en bijvoorbeeld ijzererts.

Gek of niet, maar bij handel in dergelijke commodities is vaak een advocaat handelsrecht betrokken. Zij kunnen namelijk optreden als geschillen ontstaan. Zo helpt een advocaat handelsrecht bijvoorbeeld als lading beschadigd raakt of niet aankomt.

Welk recht is van toepassing?

Bij internationale deals rijst vaak de vraag welk recht van toepassing is. De meeste landen geven partijen zelf de vrijheid een nationaal rechtssysteem te kiezen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het Engelse recht, omdat in Londen veel grote organisaties gevestigd zijn.

Ten tweede biedt het Engelse recht veel rechtszekerheid: de letter van het contract wordt nauw gevolgd, er is weinig ruimte voor invulling van recht via de redelijkheid en billijkheid, zoals dat in Nederland wel kan. Mogelijk is ook dat partijen een internationale regeling van toepassing verklaren in hun koopovereenkomst.

Over welk recht van toepassing is, is vaak onduidelijkheid, een advocaat handelsrecht kan hier onderzoek naar doen.

Wanneer mag een verkoper ontbinden?

Naar Engels recht mag een koper ontbinden als een belangrijke bepaling uit het contract geschonden is: een ‘condition’. Denk bijvoorbeeld aan een termijn. Het overschrijden van een termijn is een dusdanig ernstige contractbreuk dat het schenden van deze ‘condition’ ontbinding door de koper rechtvaardigt. Daarnaast krijgt de koper een recht op schadevergoeding. Ook het leveren van appels in plaats van peren levert een condition op. Een advocaat handelsrecht inschakelen is dan een mogelijkheid.

Als een geschonden bepaling minder belangrijk is spreekt men van een ‘warranty’. Bij schending van een warranty kan het verstandig zijn om een advocaat handelsrecht in te schakelen.

Wanneer er een warranty geschonden wordt is er wel wanprestatie, maar de koper mag niet ontbinden, hij moet genoegen nemen met schadevergoeding. Een voorbeeld van een warranty is het afleveren van goederen van iets minder kwaliteit dan overeengekomen.

Is de kwaliteit ver onder de maat, dan is het een condition. Alleen het tweede geval levert het recht op ontbinding op. In Nederland wordt ontbinding geregeld door 6:265 BW. Dit is echter slechts van regelend recht, dus de rechter kan ook in Nederland de internationaal gebruikelijke Engelse manier volgen.

Een advocaat handelrecht kan tot het uiterste gaan om te ontbinden.

Wanneer kan je een lading weigeren?

Als de koper in één oogopslag merkt dat de lading niet in orde is, mag hij dan ontvangst weigeren en de vervoerder ermee in zijn maag laten zitten? Nee. De koper zal zich toch

over de lading moeten ontfermen. Artikel 7:29 lid 2 bepaalt dat een koper die van plan is lading te weigeren, de lading toch in ontvangst moet nemen en moet onderhouden indien verkoper geen agent in de buurt heeft. Hij hoeft niet te betalen en de verkoper moet maar zorgen dat hij zijn goederen terugkrijgt. Ook moet de verkoper de koper schadeloos stellen voor de onderhoudskosten op grond van artikel 7:29 lid 1.

Weigering blijft overigens ook mogelijk ná ontvangst van de lading. De koper zal immers pas na nadere inspectie ontdekken dat er iets mis is aan de lading. De koper moet wel binnen bekwame tijd klagen op grond van artikel 7:23 BW. Advies van een advocaat handelsrecht bij weigering van een lading is vrijwel altijd noodzakelijk.

Welke partij draag het risico van verlies of beschadiging?

Met risico wordt bedoeld: verlies of beschadiging zonder dat één der partijen daar schuld aan heeft. Dit zijn zaken waarbij eigenlijk altijd een advocaat handelsrecht optreedt.

Risico gaat pas een rol spelen als er geen schuld vastgesteld kan worden. In de praktijk wordt in de handelskoop gebruik gemaakt van de bedingen uit de Incoterms. Dit zijn standaardbedingen (pariteiten) van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De incoterms zijn in 4 groepen verdeeld die elk bepalen of de verkoper of de koper het risico van verlies of beschadiging dragen.

Bij verlies op beschadiging is een advocaat handelsrecht met internationaal netwerk aan te raden.

E-groep

EXW: Koper moet lading komen ophalen

F-groep

FCA: Verkoper moet lading aan eerste VV afgeven

FAS: Verkoper moet lading tot langszij het schip in de laadhaven brengen.

FOB: Verkoper moet lading naar laadhaven brengen. Risico gaat over op koper bij

het passeren van de reling van het schip.

C-groep

CIF: In dit geval moet de verkoper het schip regelen, alle vaste kosten betalen en ook de lading verzekeren.

CFR: CIF zonder verzekering

CPT: verkoper geeft af aan eerste VV

CIP: CPT + verzekering

D-groep

Verkoper levert bij koper af.

Juist bovenstaande leveringsvoorwaarden zijn voer voor discussie. Zeker als er iets misgaat. Een advocaat handelsrecht helpt dan.

Jurisprudentie handelsrecht

Damco Meister

De Duitse onderneming Meister koopt een partij ladders van Seda in Korea. Verkoper Seda moet het vervoer naar Rotterdam regelen. Seda benadert daarom de lokale scheepsagent (Eastern) die opereert voor vervoerder Damco. Er zullen drie ladingen met ladders vervoerd worden, dus Damco geeft 3 cognossementen aan Seda.

Met deze cognossementen kan Seda betaling krijgen bij de bank. De bank stuurt de cognossementen vervolgens door naar Meister, die met de cognossementen de lading in Rotterdam in ontvangst kan nemen.

Dan gaat het mis: slechts één lading blijkt (half) verzonden. De andere twee ladingen komen nooit aan.

Achteraf blijkt dat dit komt door fraude van scheepsagent Eastern. Wie is aansprakelijk voor de schade van Meister? Meister kiest ervoor om vervoerder Damco aan te spreken.

De Hoge Raad oordeelt dat Damco door Eastern namens haar cognossementen af te laten geven, aan haar toe te rekenen schijn heeft gewekt dat de goederen daadwerkelijk waren ingeladen op het schip.

De fraude door Eastern doet hier niets aan af. Niet alleen was Eastern in het algemeen bevoegd om cognossementen op naam van Damco af te geven, daarnaast past toerekening aan Damco binnen het wettelijk systeem van bescherming van derden te goeder trouw met een cognossement. De Hoge Raad onderstreept daarmee het uitgangspunt: de derde te goeder trouw mag afgaan op de in het waardepapier toegezegde prestatie.

Zürich Lebosch

In dit arrest kwam aan de orde de vraag hoe partijen. moeten aangeven dat hun vordering aan toonder of order is gesteld. De koper van een lading melkpoeder (Lebosch) had naast een cognossement ook een verzekeringscertificaat gekregen van de verkoper. De verzekeraar vernietigde echter de verzekeringsovereenkomst met de verkoper en meende daardoor ook niet aan Lebosch te hoeven betalen.

Lebosch stelde echter met een toondervordering te maken te hebben. De verzekeraar (Zürich) stelde daar tegenover dat partijen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst (tussen verzekeraar en verkoper) nooit een vordering aan toonder hadden beoogd.

De Hoge Raad oordeelt dat partijen in beginsel vrij zijn om vorderingen aan toonder te stellen. In casu gold bescherming van de koper als derde te goeder trouw. De koper mag afgaan op de schijn van toondervordering die het papier uitstraalt. Hem kunnen niet de verborgen bedoelingen van partijen worden tegengeworpen.

De verzekeraar mocht het persoonlijke verweermiddel ‘ontbinding’ dus niet tegenwerpen aan derde te goeder trouw: Lebosch.

Anthea Yachting

A en C komen overeen dat C een schip zal bouwen voor A. C stelt een bankgarantie op voor het geval hij wanprestatie zou plegen. Dit doet hij vervolgens. Volgens de voorwaarden van de

bankgarantie moet de wanprestatie worden vastgesteld door een onderzoeksbureau. Het daartoe door partijen contractueel aangewezen bureau weigert omdat beide partijen cliënt zijn.

A stelt vervolgens voor een ander bureau aan te wijzen, hetgeen C weigert. A laat een ander bureau toch onderzoek doen dat de wanprestatie vaststelt. C weigert te betalen wegens een schending van strikte conformiteit: dit was immers een ander onderzoeksbureau dan overeengekomen.

De Hoge Raad oordeelt dat redelijkheid en billijkheid het beginsel van strikte conformiteit aan de kant kan zetten.

Oegema Amev

Nederlandse wegvervoerder vervoerde vlees naar Italië. Hij belt naar de bestemmingsplaats dat hij later dan verwacht zal arriveren, maar treft bij aankomst toch een gesloten poort. Hij parkeert de truck voor het hek en gaat erin slapen.

’s Nachts wordt de lading uit de truck gestolen door gewapende boeven. Vervoerder deed een beroep op overmacht uit art. 17 lid 2 CMR, de aansprakelijkheid van de vervoerder. De Hoge Raad ging hier niet mee akkoord. Volgens de Hoge Raad kan een vervoerder slechts dan een beroep doen op overmacht wanneer hij aantoont - bewijslast ligt bij de vervoerder - dat hij alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen heeft genomen om het verlies te voorkomen.

Is een advocaat handelsrecht nodig?

Een goede advocaat handelsrecht vindt u hier. Of dit nu een advocaat handelsrecht in Amsterdam, Rotterdam of Vlaanderen is. Met hun specialisatie handelsrecht kunnen zij u uitstekend bijstaan op gebied van nationaal en internationaal handelsrecht in Nederland en het buitenland.

Mocht bovenstaande uitleg niet voldoende zijn en heeft u toch nog vragen, kies er dan voor om een advocaat handelsrecht uw situatie voor te leggen.

 

Lees verder...