Ik zoek een:

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Advocaten sociaal zekerheidsrecht zijn er voor je als je problemen ondervindt met betrekking tot een uitkering, premie of verzekering. Is een beslissing genomen waar je het niet mee eens bent, dan kan je hier bezwaar tegen maken. Voor de bezwaarschriftprocedure is een advocaat niet nodig.

Mocht je het niet eens zijn met de uitkomst van het bezwaar? Dan moet je in beroep gaan. Dan moet je wel een advocaat sociaal zekerheidsrecht inschakelen. In dit artikel lees je alles over sociaal zekerheidsrecht en wanneer het nodig is om advocaten in te schakelen.

Overigens kan je ook altijd kijken bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten voor extra informatie.

Wat is sociaal zekerheidsrecht?

De definitie van sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van zekerheden die men in Nederland heeft voor situaties waarin men niet in staat is in het eigen inkomen of de eigen verzorging te voorzien. Hiermee wordt een bepaalde mate van bestaanszekerheid gecreëerd. Sociaal zekerheidsrecht zorgt voor een vangnet als iemand een vervangend of aanvullend inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid, ziekte of ouderdom.

In dit artikel krijg je uitleg over hoe sociaal zekerheidsrecht werkt, in welke wetten het is gecodificeerd en wanneer een advocaat sociaal zekerheidsrecht nodig is. Dit alles leggen we uit aan de hand van wetten en jurisprudentie zodat een compleet beeld bestaat van de sociale zekerheid in Nederland.

Hoe werkt sociaal zekerheidsrecht in Nederland?

Sociaal zekerheidsrecht in Nederland is gebaseerd één belangrijke rechtsgrond. We zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor sociale zekerheid. Daarnaast heeft het twee functies, te weten:

  1. waarborgfunctie
  2. activeringsfunctie

Hierbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk preventief te werk te gaan waardoor uitval en opvang wordt beperkt. Mocht dit toch gebeuren, dan zorgt de waarborgfunctie voor een inkomen en de activeringsfunctie is er op gericht dat je zo snel mogelijk kunt reintegreren.

Dat deelname aan het maatschappelijk systeem zoveel mogelijk wordt gestimuleerd blijkt ook wel uit het feit dat de Wet Werk en Bijstand in 2015 is omgezet in de Participatiewet.

Daarnaast wordt de sociale zekerheid onderverdeeld in sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Waar staat sociaal zekerheidsrecht in de wet?

Sociaal zekerheidsrecht is verankerd in tal van wetten. Hieronder vind je een overzicht van alle wetten die betrekking hebben op de sociale zekerheid in Nederland. Uiteraard met een korte uitleg wat de betreffende wet regelt.

De kostbaarste en meest voorkomende uitkeringen komen voort uit arbeidsongeschiktheid. Er zijn drie mogelijkheden waardoor iemand recht heeft op een uitkering als hij arbeidsongeschikt raakt. Hiervoor zijn dan ook drie wetten in het leven geroepen, namelijk:

WAO - Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAJONG - Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

WAZ - Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Het gaat hier om het aanvullen van een inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In geval van de WAJONG en WAZ voor een periode langer dan 52 weken en in geval van de WAO 104 weken.

Bezwaar en beroep

Overal ontstaan geschillen. Binnen het sociale zekerheidsrecht is dat niet anders. Maar wat nu als je het niet eens bent met een beslissing van een uitkeringsinstantie met betrekking tot jouw uitkering of premie? Dan zijn er twee trajecten. Hierbij is het belangrijk dat je het juiste traject volgt voor jouw situatie en geschil. Allereerst moet je een klacht indienen bij de uitkeringsinstantie. Deze moet jouw klacht binnen zes weken behandelen. Doen ze dit, maar nemen ze een beslissing waar je het niet mee eens bent, dan kan je in beroep. Hiervoor bestaan in Nederland twee trajecten.

Bij een geschil over uitkeringen, premies, werknemersverzekeringen of de Ziekenfondswet, kan je een bezwaarprocedure starten. Hiervoor is geen advocaat nodig of verplicht. Als je het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, dan moet je in beroep. Dit doe je bij de rechtbank. Daarna volgen de stappen naar de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad.

Bij een geschil over volksverzekeringen of Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen is dit net even anders. Hierbij volg je de bezwaarschriftprocedure, ga je naar het Gerechtshof als je het niet eens bent met de uitkomst daarvan en kan je vervolgens enkel nog naar de Hoge Raad stappen.

Wil je in beroep gaan na de bezwaarschriftprocedure of wil je procederen tot aan de Hoge Raad, dan moet je een advocaat sociaal zekerheidsrecht inschakelen.

Jurisprudentie sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is streng en hard. Maar dat moet ook wel om het systeem betaalbaar te houden en misbruik te voorkomen. Hieronder bespreken we kort drie zaken uit recente jurisprudentie.

Aanvraag bijstand afgewezen

Wat speelde er?

In onderhavig geval kreeg een mevrouw al ruim vijftien jaar een bijstandsuitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand. Dit kreeg zij tot juli 2013. In augustus vond een gesprek plaats bij het College waarbij zij wederom bijstand heeft aangevraagd. Voor de periode van september en oktober wordt de bijstandsaanvraag afgewezen, omdat mevrouw voor haar ernstig zieke vader zorgde en dit mogelijk kon worden aangemerkt als werk. Haar vader kreeg hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) om medische zorg en begeleiding in te schakelen.

Wat is het oordeel en waarom?

Niet is aangetoond dat meneer dit budget heeft gebruikt om medische zorg in te schakelen. Wel staat vast dat de bijstandsaanvraag terecht is afgewezen, omdat mevrouw op geld waardeerbare arbeid heeft verricht door de zorg voor haar vader op zich te nemen.

Concluderend kan worden gesteld dat bij een bijstandsaanvraag al snel wordt vastgesteld dat iemand betaalde arbeid verricht. Verzorgen van een familielid of anderen kan dan ook al worden aangemerkt als werk, waardoor een verzoek om bijstand kan worden afgewezen.

Terugvordering uitkering

Wat speelde er?

Mevrouw ontving een bijstandsuitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWZ) gebaseerd op het feit dat zij alleenstaande moeder was en dus vermeerderd met een toeslag van 20 procent van het minimumloon. Haar dochter volgde op dat moment een HBO-opleiding tot mondhygiëniste. In mei is doorgegeven dat de dochter werkzaam was als mondhygiëniste en daarvoor in april ongeveer 350 euro heeft gekregen.

Vervolgens werd gekeken of de dochter door combinatie van haar inkomen en uitkering op basis van de Wet Studiefinanciering moest delen in de woonkosten van de moeder. Het inkomen van de meerderjarige dochter was in totaal 955,50 euro.

Op basis hiervan wordt de toeslag op de bijstandsuitkering verlaagd van 20 procent naar 5% van het wettelijk minimumloon. Dit deed het College op basis van het gegeven dat de dochter nu kon delen in de woonkosten. Tevens wordt maandelijks ongeveer vijftig euro van de bijstand ingehouden om het teveel betaalde te kunnen verrekenen.

Wat is het oordeel en waarom?

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat dit onterecht is en dat als de combinatie van inkomen en het WSF-normbedrag meer bedragen dan 55% van het minimumloon de bijstandsnorm plus toeslag moet worden verlaagd met vijftien procent.

Conclusie is, dat het College de toeslag ten onrechte heeft verlaagd tot 5% van het minimumloon. Deze beslissing wordt herzien en mevrouw hoeft dus niets terug te betalen.

Het College wordt veroordeeld tot het vergoeden van de geleden schade. Dit in de vorm van wettelijke rente over het ingehouden bedrag. Daarnaast wordt het college veroordeeld in de proceskosten van de vrouw.

Wat je verder moet weten over sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het gehele systeem en vangnet voor als iemand tijdelijk geen inkomen heeft en daardoor niet of nauwelijks in zijn eigen behoeften kan voorzien.

En als daarover een geschil ontstaat, bijvoorbeeld omdat je uitkering wordt ingetrokken of als je wordt gekort op jouw uitkering, dan is dat niet fijn en vaak zelfs rampzalig. Op zo’n moment is het fijn als je weet dat de advocaten sociaal zekerheidsrecht binnen ons netwerk klaar staan om de mogelijkheden te bespreken. Zodat je wel jouw uitkering behoudt of in ieder geval niet gekort wordt zoals in bovenstaande situaties onder het kopje jurisprudentie is gebeurd.

Kortom, heb je een geschil over uitkeringen of sociale verzekeringen en premies, neem dan contact op met een advocaat sociaal zekerheidsrecht.

Lees verder...