Agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst opstellen

De agentuurovereenkomst leggen wij graag uit. Definitie van de agentuurovereenkomst komt neer op een samenwerkingsovereenkomst. Anders dan bij de arbeidsovereenkomst is geen sprake van een gezagsverhouding of machtsverhouding. Weliswaar wordt bij agentuurovereenkomsten een vergoeding betaald aan een bemiddelaar of agent, maar dit maakt de agentuurovereenkomst geen arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst.

Ondanks dat er geen machtsverhouding is, is het de principaal die de agent betaalt voor geleverde leads of aangebrachte handel.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de wet de agent bescherming biedt en voornamelijk bescherming biedt aan de agent.

Als jurist neem ik stapsgewijs, in normale taal, de wet over agentuurovereenkomsten met u door in dit artikel. Op die manier geven we duidelijk antwoord op de meeste belangrijke onderwerpen.

De wet geeft de definitie van de agentuurovereenkomst letterlijk zo weer:

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.*

Bron: overheid

Wat is een agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een handelsovereenkomst. Deze overeenkomst legt veel afspraken vast over exclusiviteit, aansprakelijkheid, concurrentiebeding in agentuurovereenkomsten en beëindiging van de agentuurovereenkomst.

Let er op dat u de agentuurovereenkomst schriftelijk vastlegt, anders is het concurrentiebeding bijvoorbeeld niet rechtsgeldig. Overigens mag de agentuurovereenkomst ook mondeling overeengekomen worden. Wij raden dit echter af.

Om te kijken hoe een advocaat ondernemingsrecht of jurist ondernemingsrecht van ons u kan helpen en adviseren bij het aangaan van een agentuurovereenkomst, het opstellen van een agentuurovereenkomst, maar zeker ook bij aansprakelijkheid of matigen van aansprakelijkheid, leggen we in dit artikel kort enkele zaken uit. Aan bod komen:

 • Aansprakelijkheid agentuurovereenkomst
 • Beëindiging agentuurovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst bepaalde tijd
 • Agentuurovereenkomst faillissement beëindigen
 • Agentuurovereenkomst overlijden
 • Agentuurovereenkomst ontbinden en kantonrechter
 • Agentuurovereenkomst internationaal
 • Voordelen agentuurovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst advocaat

Agentuurovereenkomst aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid speelt altijd een grote rol in het zakelijke verkeer. Agentuurovereenkomsten en aansprakelijkheid zijn bij ons dan ook een regelmatig terugkerend onderwerp. Het Burgerlijk Wetboek geeft in artikel 429 van boek 7 duidelijk aan wanneer de agent aansprakelijk is.

Lid 1 en 2 van voornoemd artikel zeggen het volgende over aansprakelijkheid via de agentuurovereenkomst:

 1. De handelsagent kan zich voor verplichtingen die voor derden uit een door hem bemiddelde of afgesloten overeenkomst voortvloeien, uitsluitend schriftelijk aansprakelijk stellen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de handelsagent krachtens een beding van delcredere slechts aansprakelijk voor de gegoedheid van de derde.

Wordt u als agent aansprakelijk gesteld of wilt u als principaal een van uw agenten aansprakelijk stellen? Dan geven lid 3 en 4 van artikel 429 houvast en uitleg.

Een agent kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan de overeengekomen provisie, tenzij de agent een overeenkomst zelf in naam van de principaal heeft gesloten.

Is de verhouding tussen provisie en risico scheef? Dan zal de rechter bekijken of hij het bedrag waarvoor de agent aansprakelijk is kan worden gematigd.

Beëindiging agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn. Of als de principaal of agent een dringende reden heeft om de overeenkomst te beëindigen. Is voorgaande niet het geval, dan is de wederpartij schadeplichtig.

Agentuurovereenkomst bepaalde tijd

Is de agentuurovereenkomst tijdelijk? Bij tijdelijke agentuurovereenkomsten eindigt deze na verloop van de afgesproken termijn of na afloop van het project. Van rechtswege dus. De wet geeft andere mogelijkheden waarbij de agentuurovereenkomst van rechtswege eindigt.

Agentuurovereenkomst faillissement beëindigen

De agentuurovereenkomst eindigt ook bij faillissement van een der contractspartijen.

Agentuurovereenkomst overlijden

Andere manieren waarbij beëindiging van de agentuurovereenkomst plaatsvindt van rechtswege zijn bij overlijden van de agent. Overlijdt de principaal? Dan eindigt de overeenkomst niet van rechtswege.

Wilt u van uw agentuurovereenkomst af en denkt u aan beëindiging van de agentuurovereenkomst? Treedt dan in overleg met uw wederpartij, de principaal of de agent.

Als u na overleg besluit de agentuurovereenkomst te beëindigen, dan is dat geen probleem en eindigt deze. U legt dit vast in een overeenkomst. Onze advocaten begeleiden dit proces graag voordelig voor u.

Agentuurovereenkomst ontbinden en kantonrechter

Zowel de principaal als de agent kunnen de kantonrechter verzoeken om te agentuurovereenkomst te ontbinden. Ontbinden van de agentuurovereenkomst kan door de kantonrechter worden uitgesproken als de omstandigheden een dringende reden opleveren of als er veranderingen van dien aard zijn dat de overeenkomst moet eindigen. Van een dringende reden is bijvoorbeeld sprake als van de wedepartij redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat de overeenkomst in stand blijft.

Agentuurovereenkomst internationaal

Ook internationaal gezien zijn agentuurovereenkomst mogelijk. Hierbij moeten partijen wel goed opletten dat wet- en regelgeving overal anders is. Denkt u aan internationaal werken met een agentuurovereenkomst? Bespreek dit dan eerst eens vrijblijvend met een van onze advocaten. Zij adviseren u graag bij deze internationale stappen.

Voordelen agentuurovereenkomst

 • Exclusiviteit agentuurovereenkomst
 • Beperkte aansprakelijkheid
 • Geen ontslagvergunning nodig
 • Eenvoudig verzoek tot ontbinding via kantonrechter bij dringende reden
 • Mondelinge overeenkomst mogelijk

Advocaat agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst en advocaat of jurist nodig? Bijvoorbeeld vanwege aansprakelijkheid, schadevergoeding of ontbinden van de agentuurovereenkomst?

Bij al uw vragen en problemen met betrekking tot de agentuurovereenkomst, ook internationaal, kunt u bij ons terecht. Voor juridisch advies kunt u altijd bij ons terecht.