Hoe kan je een echtscheidingsprocedure starten?

Echtscheidingsprocedure starten

Echtscheidingsprocedure starten? Een scheiding brengt allerlei emoties met zich mee zoals verdriet en frustratie. Er moeten echter ook een heleboel praktische zaken worden geregeld. In dat geval is het goed om te weten wat er allemaal bij echtscheidingsprocedures komt kijken en waar u aan moet denken als u een echtscheidingsprocedure starten wilt.

Indien afspraken een duurzaam karakter hebben dan is de kans groter dat langdurige conflicten vermeden kunnen worden. Een gespecialiseerde scheidingsadvocaat kan de professionele rots in de branding zijn. Want wat komt er allemaal kijken bij een scheiding? Stap voor stap leg ik dit voor u uit.

Scheidingsmelding, en dan?

Meestal wil één van beide partners scheiden, soms is dit een gezamenlijk besluit. De ervaring leert echter dat het goed is om hierover met elkaar te praten. Dit heet een scheidingsmelding. Indien u met elkaar heeft kunnen spreken over waarom u eigenlijk uit elkaar wilt, kan dit een hoop pijn en ellende voorkomen. Een dergelijk gesprek kan er namelijk voor zorgen dat beiden makkelijker de aanstaande echtscheiding kunnen accepteren. Het geeft het gevoel dat u ook samen kunt scheiden.

De scheidingsmelding is ook een belangrijk moment als er kinderen in het gezin aanwezig zijn. Indien u samen aan de kinderen kan overbrengen dat de scheiding niet zal betekenen dat u als ouders uit elkaar gaat, dan kan dit een basis van rust creëren voor de kinderen.

De rechtbank dient uw echtscheiding uit te spreken. Indien een van beide partners stelt dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk dan kan de echtscheiding kan worden uitgesproken. Een huwelijk is juridisch ‘duurzaam ontwricht’ indien de voortzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden, zonder dat er uitzicht bestaat op herstel.

Huwelijksgoederengemeenschap

Van belang voor de verdeling van uw huwelijksgoederengemeenschap is de vraag of u op basis van een gemeenschap van goederen bent gehuwd of op basis van huwelijkse voorwaarden. Indien u op basis van een gemeenschap van goederen bent gehuwd dan zijn (uitzonderingen daargelaten) al uw bezittingen en schulden van u samen. Indien u op basis van huwelijkse voorwaarden bent gehuwd dan kunt u uw notariële akte huwelijkse voorwaarden zien als een spoorboekje.

Bezittingen en schulden

Van belang voor een goed verloop van de echtscheidingsprocedure is inzicht in uw bezittingen en schulden. Denkt u bijvoorbeeld aan de stukken met betrekking tot uw woning (bijvoorbeeld de eigendoms- en hypotheekakte of het huurcontract en de

beschikking van de gemeentelijke heffingen), actuele salaris- of uitkeringsspecificaties, aanslagen en aangiftes inkomstenbelasting, lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen en een overzicht van spaargelden dan wel schulden en pensioenoverzichten. Van belang is ook om te bedenken of een van u beiden tijdens het huwelijk een erfenis en/of een schenking heeft ontvangen. Indien dit zo is dan dient u ook van deze erfenis en/of schenking onderbouwing te verzamelen. Dit is ook van belang als u een zogenaamde ontslagvergoeding heeft gekregen.

Ouderschapsplan

Indien er een minderjarige kind(eren) in het gezin aanwezig zijn dan stelt de wetgever de ouders verplicht om een ouderschapsplan op te maken. In dit ouderschapsplan legt u samen bijvoorbeeld afspraken vast over de manier waarop u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt en hoe u het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft. Ook dient u afspraken te maken over op welke manier u informatie aan elkaar geeft en elkaar raadpleegt over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot uw kind(eren). Tot slot kunt u de kosten van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren) afspreken. Goed om te weten is dat er geen standaard is voor de inhoud van een ouderschapsplan. Er bestaan wel modellen die u kunt gebruiken. Het ouderschapsplan is een levend document. Dit houdt in dat dit plan – naar gelang de situatie van u als ouders of het (de) kind(eren) zal wijzigen – aangepast kan worden. Het plan dient door u beiden te worden ondertekend en bij de rechtbank ingediend. De rechter beoordeelt het plan op basis van de vereisten die de wetgever heeft gesteld. Van belang voor deze toets, maar ook voor de praktische uitwerking voor u als ouders, is dat het plan gedetailleerd en duidelijk voor beide partijen en voor uw kind(eren) is.

Indien uw kind(eren) 12 jaar of ouder zijn dan kunnen zij gehoord worden door de rechter. Dit houdt in dat uw kind zijn/haar mening aan de rechter kan geven. Deze mening is niet van doorslaggevende betekenis, maar kan wel worden meegenomen in de beoordeling van de rechter.

Alimentatie

De vraag hoe u er na de scheiding financieel voor komt te staan is een vraag die veel onrust kan oproepen. Van belang is om te weten wat uw inkomen is en wat uw vaste lasten zijn. Denk hierbij ook aan de vraag waar u na de echtscheiding wil gaan wonen. De berekening van kinderalimentatie gaat (indien er kinderen aanwezig zijn) voor de berekening van partneralimentatie. In de rechtspraak zijn er alimentatierichtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen kunnen als leidraad worden gebruikt bij de berekening van alimentatie. Voor zowel de kinder- en partneralimentatie kunt u onderling een regeling treffen. Laat u zich hierbij wel goed adviseren over de inhoud en de strekking van deze regeling door een deskundige. Dit voorkomt onterechte verwachtingen over de toekomst.

Over kinderalimentatie is in 2015 veel te doen geweest. De vraag die de juridische wereld bezig heeft gehouden is op welke wijze er rekening dient te worden gehouden met het kindgebondenbudget. In de alimentatierichtlijnen was hier een aanbeveling over opgenomen, namelijk dat het kindgebondenbudget in mindering gebracht moest te worden van de behoefte van het kind. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad in een belangwekkende uitspraak deze aanbeveling terzijde

geschoven. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat het kindgebondenbudget is bedoeld om de verzorgende alleenstaande ouder inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind of kinderen te voorzien. De tegemoetkomingen verhogen de draagkracht van deze ouder. Volgens de Hoge dient het kindgebondenbudget dan ook te worden meegenomen bij het huidige inkomen van de verzorgende ouder.

Indien er kinderalimentatie voldaan dient te worden en er is vervolgens nog draagkracht over of er zijn geen kinderen binnen het gezin aanwezig en een van de partijen wenst partneralimentatie dan kan deze alimentatie berekend te worden. Van belang is bijvoorbeeld om – indien u partneralimentatie wenst – een duidelijke lijst te maken met wat uw maandelijkse kosten zijn. Verder zal er aandacht gegeven dienen te worden aan de inkomsten die beide partijen op het moment van scheiding hebben en wat redelijkerwijs van u beiden verwacht mag worden om als inkomsten te verdienen na de scheiding. Ook is van belang om te weten dat u samen niet alleen afspraken kan maken over de hoogte van de alimentatie, maar ook de duur daarvan. Indien u samen niet tot een regeling komt dan kan de rechter over beide onderdelen een oordeel vormen.

Hoe gaat u scheiden?

Hoe u gaat scheiden bepaalt u zelf. De ervaring leert dat hoe meer u onderling met elkaar kan bespreken hoe duurzamer de afspraken zijn. Een scheidingsmediator kan u begeleiden bij het duidelijk krijgen van uw wensen en mogelijkheden en begeleidt uw gesprek met elkaar. De afspraken die u maakt kunnen dan worden vastgelegd in een convenant en mogelijk in een ouderschapsplan.

Vervolgens kan de scheidingsmediator de echtscheidingsprocedure voor u behandelen. U dient dan een gezamenlijke verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. In dit verzoek vraagt u de rechtbank om de door u gemaakte (schriftelijke) afspraken te bekrachtigen.

Indien u beiden een eigen advocaat wenst dan kunt u nog steeds in onderling overleg afspraken maken. Dit kunt u samen doen en/of in een zogenaamd viergesprek tussen u beiden met uw wederzijdse advocaten. (Schriftelijke) Afspraken die u samen maakt kunnen door de rechtbank bekrachtigd worden.

Indien u niet tot een overeenstemming komt of een onderling overleg is niet mogelijk gebleken dan kunt u zelf een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Uw ex-partner krijgt dan de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen waarna de rechtbank – na een mondelinge zitting – beschikking zal wijzen.