Innovatiebox

Innovatiebox en fiscaal voordeel bij toepassen innovatiebox

De innovatiebox geeft fiscaal voordeel als u wilt innoveren of innovatief onderzoek wilt doen voor uw bedrijf. Het is een mooie, maar niet al te gemakkelijke regeling om fiscaal voordeel bij innovatie te realiseren.

Innovatiebox toepassen

De belastingdienst noemt twee duidelijke voorwaarden waaraan u moet voldoen als u de innovatiebox wilt toepassen:

  • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

De voordelen moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die u hebt afgetrokken. Dit is de zogeheten boxdrempel. De boxdrempel is de som van de voortbrengingskosten in het boekjaar en het saldo van in te lopen voortbrengingskosten.

Innovatiebox fiscaal voordeel

De overheid stimuleert ontwikkeling en innovatie door ondernemers. Om die reden is de innovatiebox in het leven geroepen.

 

 

Bron voorwaarden innovatiebox toepassen: Belastingdienst