Hoe kan je je kind onterven in Nederland?

Kind onterven

Kind onterven? Het is een veelvoorkomende vraag en daarom geven we er graag uitgebreid antwoord op. Want kan het in Nederland? Het antwoord daarop is ja. Juridisch gezien dan, want voor je gevoel is dat waarschijnlijk anders. Een kind volledig onterven kan, maar het kind kan nog wel zijn legitieme portie opeisen. Klinkt gek en daarom leggen we het uit. Zo krijg je een stukje juridisch advies in dit artikel.

Hoe kan je je kind onterven?

Je kind heeft recht op een deel van de nalatenschap. Dit deel heet de legitieme portie. Dit is volgens het Burgerlijk Wetboek letterlijk:

“De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken.”

Het zorgt ervoor dat je jouw kind juridisch gezien wel kan onterven, maar dat dit kind toch altijd recht houdt op een deel van de erfenis. Althans, het ligt iets anders, maar dat leggen we uit. Voordat we dat kunnen doen moeten we aangeven dat de legitimaris volgens de wet is:

“Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn.”

Plaatsvervulling houdt hierbij in dat het ook mogelijk is dat kleinkinderen recht hebben op een nalatenschap.

Kind onterven, kan dat?

Het kan in Nederland. In deze situatie gaan we ervan uit dat je erflater bent. Oftewel degene die een nalatenschap achterlaat. Als je jouw kind onterft, dan kan het kind hier niets meer tegenin brengen. Het kind kan dit bijvoorbeeld niet aanvechten via de rechter.

Wel kan het kind altijd de legitieme portie opeisen. Dit zorgt er niet voor dat het kind weer erfgenaam wordt of zich kan voegen bij de verdeling, maar het heeft dan wel recht op een deel van de nalatenschap.

Artikel 4:7 Burgerlijk Wetboek leert ons dat de legitimaris een schuldeiser wordt van de erfenis.

Als een kind onterfd is, dan is het nog wel legitimaris en daarom kan dit kind dus zijn legitieme portie opeisen. Als een kind onterfd is, dan zijn zijn kinderen geen legitimarissen.

Waarom zou je onterven?

Er kunnen verscheidene redenen worden genoemd waarom je een kind zou onterven. Misschien is er ruzie of heb je een andere reden. Hieronder bespreken we kort enkele redenen waarom cliënten eerder hun kind wilden onterven en of dat kan of niet.

Buitenechtelijk kind

Je kunt een buitenechtelijk kind onterven. Dit gaat niet anders dan het onterven van een ander kind. Binnen het erfrecht bestaat geen onderscheid tussen een kind dat voortgekomen is tijdens een huwelijk of buitenechtelijk. Gevolg is dus ook dat een onterfd buitenechtelijk kind zijn legitieme portie kan opeisen.

Onterven kind uit eerder huwelijk

Kinderen uit een eerder huwelijk hebben dezelfde rechten als kinderen uit het huidige huwelijk. Je kunt kinderen uit een eerder huwelijk dus wel onterven, maar ze houden het recht om hun portie op te eisen.

Niet-erkend kind onterven

De situatie rond een niet-erkend kind onterven is bijna hetzelfde als bovenstaande situaties. Op een paar bijzondere uitzonderingen na. Maar eerst een stap terug naar de vraag of een niet-erkend kind erfgenaam is. Het niet-erkende kind is wettelijk erfgenaam als je inderdaad de biologische vader bent, maar om aanspraak te kunnen maken op de erfenis moet het vaderschap wel gerechtelijk worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld via een DNA-test.

Als er geen testament is, dan geldt de wettelijke verdeling en is het niet-erkende kind dus erfgenaam als bewezen kan worden dat het om een biologisch kind gaat.

Het niet-erkende kind is dus op dezelfde manier te onterven als andere kinderen en ook hier geldt dat dit kind de portie nog steeds kan opeisen. Als je geen contact hebt met een niet-erkend kind, dan zal de kans klein zijn dat deze binnen de gestelde termijn van vijf jaar de legitieme portie opeist. Immers heeft de notaris geen plicht om dit kind op de hoogte te brengen van het overlijden en de erfenis omdat het is onterfd.

Gehandicapt kind onterven

Een gehandicapt kind onterven is geen aantrekkelijke optie. Je kunt dit bijvoorbeeld niet doen om na het overlijden voor de verzorging op de AWBZ te rekenen. Ook uit fiscaal oogpunt - om belasting te besparen dus - is het geen goed uitgangspunt. Je wilt het gehandicapte kind natuurlijk goed achterlaten, maar de kans is groot dat het niet veel van de erfenis uitgeeft. Na het overlijden van het kind zouden de broers en zussen ervan dan veel erfbelasting moeten betalen.

Dit probleem is op te lossen door het gehandicapte kind vruchtgebruik op een deel van het te erven vermogen te laten erven. De andere kinderen kunnen dan na het overlijden van het gehandicapte kind zonder erfbelasting te betalen erven. Hier zorgt een testament dus dat alles goed wordt geregeld voor alle kinderen.

Geadopteerd kind onterven

Een geadopteerd kind onterven gaat op exact dezelfde manier als het onterven van andere kinderen. Geadopteerde kinderen staan namelijk gelijk aan biologische kinderen en kunnen daarom via een testament onterfd worden. Ook voor geadopteerde kinderen geldt dat zij dan nog wel de legitieme portie kunnen opeisen.

Kind uit eerder huwelijk onterven

Een kind uit een eerder huwelijk onterven kan. Maar dan gaat dit over het algemeen weer via het testament. Deze kinderen hebben namelijk dezelfde rechten op de erfenis als de kinderen uit een later huwelijk. Als je ze onterfd via het testament, dan kunnen ook zij hun legitieme portie opeisen.

En hoe zit onterven na scheiding?

Voor onterven na een scheiding geldt hetzelfde als bij onterven van kinderen uit een eerder huwelijk. Het kan via het testament, maar de legitieme portie kan nog steeds worden opgeëist.

Kan een kind zichzelf onterven?

Een kind kan zichzelf onterven. Maar dat gaat niet via het testament. Je kunt immers in een testament niet bepalen wat wordt nagelaten en aan wie. Met een eigen testament kan een kind dat zichzelf wil onterven dus niet het gewenste resultaat behalen.

De manier voor een kind om zichzelf te onterven is het niet aanvaarden van de erfenis. Dit kan echter niet op het moment dat de erflater nog leeft. Het kan pas na diens overlijden.

Op welke manieren kan het?

We moeten nog terugkomen op de vraag hoe je je kind kan onterven in Nederland. Dit kan via een testament, maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld via een huwelijksovereenkomst of als echtgenoten overgaan tot schenking.

Kind onterven met testament

De juiste manier om een kind te onterven is met een testament. Ondanks dat je alles zo goed regelt, is het echter niet mogelijk om een kind volledig te onterven. Het kind houdt altijd recht op de legitieme portie. Dit is een vordering in geld op de erfenis en heeft dus geen betrekking op goederen zoals dure horloges, kunst of andere zaken van waarde.

Kind onterven door schenking

Het lijkt een slimme manier om een kind totaal te onterven: schenking. Maar een kind onterven door schenking is niet mogelijk. Je kan overwegen om zo min mogelijk na te laten, maar hier heb je ook andere kinderen en erfgenamen mee. Daarom komt het idee bij veel mensen op om onterven door schenking te regelen.

Probleem hierbij is dat dit geen effect heeft. Wettelijk is bepaald dat sommige schenkingen hierbij moeten worden opgeteld. Dit is het gedeelte dat een onterfd kind altijd kan opeisen.

Ga je toch over tot schenking, dan kan het kind dat is onterfd na het overlijden openheid van zaken vorderen. Dit kan bij de erfgenamen of de bewindvoerder die is aangesteld. Op die manier kan het onterfde kind (laten) onderzoeken welke schenkingen zijn gedaan en dus op welk bedrag men recht heeft via de legitieme portie.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een kind onterven verschillen. Dit komt omdat een testament maatwerk is en precies moet worden opgesteld naar uw wensen. Natuurlijk zijn daar richtlijnen voor en zijn wij open in de kosten. Je kunt een vast tarief afspreken of kiezen voor een uurtarief.

Ook als je onterfd bent is het mogelijk om bijvoorbeeld openheid van zaken te vorderen met betrekking tot de berekening van de legitieme portie.

Juridisch advies bij onterven

>Als je juridisch advies bij kind onterven nodig hebt, dan zijn onze advocaten gespecialiseerd in erfrecht de juiste partij. Dit is bijvoorbeeld zinvol als er reeds discussie is, als conflicten moeten worden voorkomen of als een testament moet worden opgesteld.