Letselschadevergoeding

Letselschadevergoeding

Het krijgen van een ongeluk kan verstrekkende gevolgen hebben. Dit geldt ook als u schade heeft als gevolg van een medische fout, een arbeidsongeval of een mishandeling. Vaak heeft u zowel materiele als immateriële schade.

In 2014 heeft de rechtbank bijvoorbeeld een schadevergoeding toegekend van ruim 400.000,- euro aan iemand die door een ongeluk een whiplash had opgelopen. Dit is een uitzonderlijk hoog bedrag voor een schadevergoeding, maar geeft aan dat het verstandig is een professional in te schakelen als u (letsel)schade lijdt en dus een schadevergoeding wilt eisen.

Wanneer kan ik schadevergoeding eisen?

Schadevergoeding kunt u krijgen als er een aansprakelijke is aan te wijzen. Een advocaat letselschade kan u hierbij helpen en daarom is het altijd aan te raden om u te laten bijstaan.

Advocaten werken steeds vaker op basis van No Cure No Pay. Op die manier kunt u onder andere smartengeld eisen met een beperkt (financieel) risico, want de advocaat zal namens u optreden en pas een vergoeding vragen als de zaak tot een succesvol einde is gebracht.

Hoe kan ik iemand aansprakelijk stellen voor letselschade?

Het is mogelijk dat partijen samen in overleg treden om te bekijken en te bepalen welke schade de benadeelde heeft geleden. Dit komt voor als polissen niet de gehele geleden schade dekken of als de wet bepaalt dat de schade niet hoeft te worden vergoed. Uit schappelijkheid wordt dan vaak in overleg met de verzekeraar of gedaagde toch een bedrag uitgekeerd om de geleden schade te vergoeden. Om te voorkomen dat u hierbij benadeelt wordt is het aan te raden om u bij te laten staan door een advocaat, die, zoals gezegd, steeds vaker werken op basis van No Cure No Pay.

Schadevergoeding en smartengeld

Als u schade lijdt is de kans groot dat u zowel materiële als immateriële schade heeft. Het is duidelijk dat uw kleren kapot zijn of dat uw auto total loss is geraakt. Dit is materiële schade. Hieronder valt ook inkomen wat u misloopt of kosten die u maakt voor het ziekenhuis en die niet door uw verzekering worden gedekt.

Volgens het wetboek heeft iemand recht op een naar redelijkheid vast te stellen schadevergoeding indien:
•    De aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
•    Benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is aangetast;
•    Het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overleden familielid.


Als u lichamelijk of geestelijk letsel oploopt heeft u recht op immateriële schadevergoeding. Oftewel, smartengeld. Voor nabestaanden is het goed om te weten dat zij ook aanspraak kunnen maken op smartengeld. In het gruwelijke Kindertaxi arrest werd een moeder smartengeld toegekend op basis van shockschade omdat zij geestelijk letsel overhield aan de confrontatie met een ernstig ongeval en de gevolgen daarvan waarbij haar dochter overleed terwijl zij niet direct getuige was van het daadwerkelijke voorval.
Smartengeld op basis van affectieschade is op dit moment (nog) niet mogelijk. Een benadeelde komt geen recht op schadevergoeding toe als haar levensgeluk afneemt omdat een ander gewond is geraakt of is overleden.

Letselschade bedragen

Als u de mogelijke hoogte van uw smartengeld berekenen wilt, dan kunt u de Smartengeldgids volgen. Hierin staan de bedragen die zijn uitgekeerd over het afgelopen jaar. Er zijn zeven categorieën te onderscheiden. Hieronder staan de gradaties en voorbeelden van letsel die aangeven welke schadevergoedingen gebruikelijk zijn bij genoemd of soortgelijk letsel . Een advocaat kan samen met u het smartengeld berekenen waar u recht op zou kunnen hebben. Met een letselschade advocaat in de arm is de kans groter dat u daadwerkelijk een schadevergoeding ontvangt. En vanwege de No Cure No Pay methode kunt u een dergelijke advocaat zonder financieel risico inschakelen.