Mediationovereenkomst

Mediationovereenkomst

Waar moet ik op letten?

De mediationvereenkomst is een overeenkomst die moet worden ondertekend door iedereen die mee wil werken aan mediation. Zonder mediationovereenkomst is mediation eigenlijk niet mogelijk. De mediationovereenkomst is bindend.

Schriftelijke overeenkomst mediation

Pas als de mediationovereenkomst schriftelijk is opgesteld en is ondertekend kan de bemiddeling van start gaan. Let op, de mediationovereenkomst moet niet verward worden met de vaststellingsovereenkomst.

De mediationovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend voordat de mediation begint. De vaststellingsovereenkomst wordt na de bemiddeling opgesteld en ondertekend om afspraken vast te leggen.

Maar waar moet u op letten voordat u de mediationovereenkomst ondertekend en wat moet er allemaal in een mediationovereenkomst staan?

Die twee vragen zullen we kort bespreken in dit artikel. Zodat u weet waar u aan begint.

Waar moet ik op letten bij een mediationovereenkomst?

De mediationovereenkomst moet altijd schriftelijk worden overeengekomen. Het kan zo zijn dat in een eerdere (zakelijke) overeenkomst of in een eerder contract reeds een clausule bestond waarin was opgenomen dat een conflict eerst middels mediation wordt geprobeerd op te lossen.

Toch is een mediationovereenkomst opstellen noodzakelijk en voor MfN-geregistreerde mediators zelfs verplicht. MfN staat voor Mediators federatie Nederland.

U moet bij het ondertekenen van een mediationovereenkomst goed opletten dat elke overeenkomst een overeenkomst is. De mediationovereenkomst is bindend!

Ook de mondelijke overeenkomst is een overeenkomst bij mediation. Nu is dit juridisch gezien altijd het geval, maar vaak is een mondelinge overeenkomst in het dagelijks leven achteraf moeilijk te bewijzen.

Overigens bevat de mediationovereenkomst wel vaak een beding dat tussentijds gemaakte afspraken enkel gelden als zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

De mediationovereenkomst wordt vervolgens ondertekend door de bemiddelaar en de betrokken partijen. Onder betrokken partijen bij mediation vallen ook mogelijke getuigen of adviseurs zoals advocaten, boekhouders en belastingadviseurs. Ook zij zullen een mediationovereenkomst ondertekenen.

Wat moet er in een mediationovereenkomst staan?

In een mediationovereenkomst worden afspraken vastgelegd zodat de bemiddeling goed verloopt en dat ook na afloop geen discussie ontstaat.

Over het algemeen staat in de mediationovereenkomst het volgende:

Beschrijving van het conflict

De beschrijving van het conflict wordt opgenomen zodat beide partijen weten waarover gesproken gaat worden.

Vrijwilligheid

Juridisch gezien kan een onderhandeling niet zomaar worden beëindigd zonder dat de wederpartij hiervoor genoegdoening of een tegemoetkoming ontvangt. Bij mediation is dit niet geheel duidelijk, maar partijen verplichten zich wel om mee te werken en naar een oplossing toe te werken.

Geheimhouding

Geheimhouding bij mediation is onmisbaar. De geheimhoudingsverklaring in de mediationovereenkomst zorgt ervoor dat partijen geen gevoelige informatie naar buiten brengen en dat zoveel mogelijk openheid bestaat.

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bepaalt de manier waarop partijen vertegenwoordigd worden bij mediation. Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig. Rechtspersonen zoals de Besloten Vennootschap (B.V.), een stichting, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij en meer moeten worden bijgestaan door een vertegenwoordiger die hiertoe bevoegd is en die ook de bevoegdheid heeft om rechtshandelingen te verrichten namens de rechtspersoon ten tijde van mediation.

Honorarium en kosten

Tevens worden honorarium en kosten opgenomen in de mediationovereenkomst. Bepaald wordt welke beloning de mediator krijgt per uur. Belangrijk is dat u moet weten dat u niet alleen het uurtarief betaalt aan de mediator, ook extra kosten die de mediator maakt dienen betaald te worden door de betrokken partijen. Denk hierbij aan reiskostenvergoeding, kantoorkosten en telefoonkosten.

Tussentijdse afspraken

Tot slot wordt ook opgenomen dat tussentijdse afspraken enkel geldig zijn als zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend. Let er op dat de mediationovereenkomst bindend is!

Vaststellingsovereenkomst bij mediation

De vaststellingsovereenkomst na mediation is eigenlijk het voornaamste eindresultaat.

Aan het eind van de mediation wordt de vaststellingsovereenkomst opgesteld. Juist bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst na mediation moet u goed opletten.

In de vaststellingsovereenkomst na mediation staat namelijk vastgelegd wat partijen zijn overeengekomen. De vaststellingsovereenkomst is een bewijsmiddel. De vaststellingsovereenkomst kunnen partijen gebruiken als bewijsmiddel voor de rechter.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de vaststellingsovereenkomst na mediation niet verplicht is.

Als partijen tijdens de bemiddeling besluiten dat het probleem is opgelost en dat zij weer met elkaar verder kunnen, is de vaststellingsovereenkomst niet nodig.

Om eventuele problemen te voorkomen zal de mediator echter wel aanraden om daadwerkelijk de vaststellingsovereenkomst  na mediation op te stellen en te ondertekenen.