Medisch tuchtrecht advocaat

Medisch tuchtrecht advocaat

Lees in dit artikel wat u moet doen als u in de zorg werkt en er een klacht tegen u is ingediend:

Wat is medisch tuchtrecht?

Medisch tuchtrecht is het rechtsgebied dat het mogelijk maakt om mensen die in het BIG register staan aan te spreken. De wet zegt hierover in artikel 47 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg letterlijk:

Degene die in een der in het tweede lid vermelde hoedanigheden in een register ingeschreven staat, is onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van:

 1. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van:
 • degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen;
 • degene die, in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft;
 • de naaste betrekkingen van de onder 1° en 2° bedoelde personen;

     2.  enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg

Tuchtrechtspraak gezondheidszorg

Medisch tuchtrecht procedure

Iemand kan een klacht indienen tegen hieronder genoemde medewerkers in de gezondheidszorg.

 • Arts
 • Tandarts
 • Apotheker
 • Gezondheidspsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige

Deze klacht kan worden ingediend bij het tuchtcollege. Het tuchtcollege bekijkt de klacht en start indien nodig een vooronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek krijgt u de mogelijkheid om uw kant van het verhaal te doen.

Voldoet de klacht aan gestelde eisen en is de klager ontvankelijk, is het verzoek niet kennelijk ongegrond en is de klacht van voldoende gewicht? Dan zal een openbare zitting plaatsvinden.

Het college kan echter besluiten om vanwege gewichtige redenen de zitting achter geheel of gedeeltelijk gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Medisch tuchtcollege maatregelen

Tuchtmaatregelen die kunnen worden opgelegd door het medisch tuchtcollege zijn:

 1. waarschuwing;
 2. berisping;
 3. geldboete van ten hoogste € 4 500;
 4. schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
 5. gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen;
 6. doorhaling van de inschrijving in het register.

Wie valt onder medisch tuchtrecht?

Onder medisch tuchtrecht vallen eigenlijk alle beroepsgroepen die staan in de wet. In artikel 47 lid 2 Wet BIG om precies te zijn. De opsomming staat hieronder:

 • Arts
 • Tandarts
 • Apotheker
 • Gezondheidspsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige

Medisch tuchtrecht advocaat

Een medisch tuchtrecht advocaat helpt u als er een klacht tegen u is ingediend en u heeft een hierboven genoemd beroep. Onze medisch tuchtrecht advocaten bespreken graag de klacht met u om te bekijken hoe u kan worden bijgestaan als u de situatie moet toelichten, zowel mondeling als schriftelijk, of als de procedure al verder gevorderd is en er een zitting zal plaatsvinden.