Merkenrecht en intellectueel eigendom

Advocaat merkenrecht

Wanneer u inbreuk op merkenrecht heeft meegemaakt is dat vervelend. Onze advocaten merkenrecht kunnen u dan helpen.

Als u wilt weten hoe merkenrecht en intellectueel eigendom u kunnen helpen bij het beschermen van uw merken, uitvindingen, foto's of ideeen leest u dan dit artikel.

Onze advocaten merkenrecht werken landelijk, maar houden kantoor in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Kijkt u hieronder voor:

Advocaat merkenrecht Amsterdam

Advocaat merkenrecht Den Haag

Advocaat merkenrecht Utrecht

Auteursrecht en industrieel eigendom

Intellectueel eigendom is onder te verdelen in twee categorieën.

Auteursrecht is zoals de wet aangeeft “… het recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen….” en industrieel eigendom behelst producten en diensten.

Inbreuk op auteursrecht

Steeds vaker komt het voor dat iemand ongevraagd iets van uw werk kopieert of gebruikt, zowel online als offline. Stichting BREIN is een voorbeeld van een organisatie welke dergelijke piraterij probeert te bestrijden. Staat u op een foto en wordt deze gepubliceerd zonder uw toestemming, dan kan er sprake zijn van inbreuk op uw portretrecht. Dit valt ook onder het Auteursrecht (copyright). Krijgt u te maken met inbreuk op auteursrecht, dan is het belangrijk om een advocaat in te schakelen die is gespecialiseerd in Intellectuele eigendommen. Deze adviseurs kunt u vergelijken en om advies vragen.

Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom kent vier mogelijkheden om tegen deze inbreuk op te komen. U kunt optreden tegen inbreuk op uw intellectuele eigendom wanneer:

  • Uw teken gelijk is aan het merk en in economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor uw merk is ingeschreven;
  • Uw teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en er verwarring kan ontstaan bij het publiek;
  • Uw merk bekend is binnen de BeNeLux en er zonder geldige reden door anderen voordeel uit wordt gehaald of juist afbreuk aan wordt gedaan;
  • Uw merk voor andere waren of diensten worden gebruikt.

Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen die worden toegekend als iemand ongevraagd uw foto heeft gebruikt op een website of in een nieuwsbrief.

Inreuk merkenrecht

Als merkhouder kunt u verscheidene vorderingen instellen tegen degene die inbreuk maakt. Zo kunt u niet alleen roerende zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt opeisen, maar uiteraard kunt u ook schadevergoeding eisen bij inbreuk op uw intellectuele eigendom. Om de partij tot stoppen te dwingen kan daarbovenop een dwangsom worden opgelegd. Laat u hiervoor goed adviseren door advocaten of juristen intellectueel eigendom.

Intellectueel Eigendom en bedrijf starten

Als u een bedrijf gaat starten is het heel belangrijk om uw merknaam te registreren. Uw bedrijfsnaam wordt dan uw handelsnaam. Ook als uw bedrijf anders heet dan uw product is het verstandig om beide in te schrijven in het merkenregister van het Benelux Merkenbureau, genaamd: BeneLux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het BBIE. Dit is de Nederlandse vertaling van de officiële Engelse naam Benelux Office for Intellectual Property, BOIP. 

Uiteraard kunt u zelf uw handelsnaam deponeren. U kunt dit ook laten doen een merkenbureau. Als er verwarring kan ontstaan tussen uw handelsnaam en die van een ander, dan is sprake van inbreuk. Artikel 5 van de Handelsnaamwet geeft een prioriteitseis. De oudere handelsnaam gaat voor de jongere handelsnaam.

Patent of octrooi

Een patent of octrooi geeft u tijdelijk een monopolie op uw uitvinding. Hierdoor kunt u investeringen terugverdienen door bijvoorbeeld verkoop van uw product. Eventueel kunt u zelf al bekijken via Google Patents of uw idee al bestaat. Adviseurs kunnen u helpen met patent aanvragen, zodat u kunt ontdekken of uw innovatie inderdaad nieuw en inventief is om het vervolgens vast te laten leggen. Op die manier weet u zeker dat uw octrooiaanvraag juist behandeld wordt.

Advocaat merkenrecht

Onze advocaten merkenrecht werken landelijk, maar houden kantoor in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Bilthoven. Kijkt u hieronder voor:

Advocaat merkenrecht Amsterdam

Advocaat merkenrecht Den Haag

Advocaat merkenrecht Utrecht

Advocaat merkenrecht Bilthoven