Nieuwe ontslagrecht

Nieuwe ontslagrecht.

Het nieuwe ontslagrecht en de ontslagprocedure uitgelegd door juriste Sylvia Punt. Zij helpt als u vragen heeft over de huidige situatie, het nieuwe ontslagrecht en de ontslagprocedure gezien vanuit de rechten en plichten van de werkgever en werknemer?

Huidige situatie


Op dit moment is het de keuze aan de werkgever op welke wijze hij een dienstverband met een werknemer wilt laten beëindigen. Enerzijds is er de ontslagroute via het UWV. Bij het UWV kunnen partijen de relatief goedkope ontslagvergunningsprocedure doorlopen, waarna opzegging van de arbeidsovereenkomst volgt. Een andere ontslagroute is via de kantonrechter bij wie de werkgever een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst indient. De derde mogelijkheid betreft beëindiging met wederzijds goedvinden. De afspraken die werkgever en werknemer maken over het ontslag leggen zij dan vast in een vaststellingsovereenkomst.

Het stond de werkgever vrij te bepalen welke ontslagroute hij volgt. In het nieuwe systeem dat ingaat vanaf 1 juli 2015 wordt de keuze tussen UWV en kantonrechter beperkt.

Nieuwe ontslagrecht


Vanaf 1 juli 2015 ligt de ontslagroute vast en hangt deze af van de ontslaggrond. Aan de kantonrechter wordt het verzoek tot ontbinding voorgelegd als het ontslag een gevolg is van disfunctioneren, verwijtbaar handelen/nalaten van de werknemer of vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De procedure via het UWV is uitsluitend mogelijk wanneer een ontslag noodzakelijk is vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is dan in beginsel niet mogelijk. Dit is slechts anders als de vergunning wordt geweigerd door het UWV. Dan mag je alsnog aan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De derde mogelijkheid, beëindiging met wederzijds goedvinden, blijft bestaan. Nieuw is dat de werknemer na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst een bedenktijd heeft van 14 dagen. De werknemer kan zijn schriftelijke en onvoorwaardelijke instemming met ontslag binnen 14 dagen schriftelijk herroepen zonder opgaaf van redenen. Let op: de werkgever is verplicht de bedenktermijn in de beëindigingsovereenkomst op te nemen. 

In de praktijk


In de praktijk komt het voor dat een werknemer disfunctioneert, maar dat deze situatie onhoudbaar wordt bij slechte bedrijfseconomische omstandigheden. In de ontslagprocedure voor de kantonrechter kunnen tot 1 juli 2015 beide gronden worden aangevoerd. In een ontslagprocedure vanaf 1 juli 2015 kan dit niet meer. Dan dient er een keuze te worden gemaakt in de ontslaggrond. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk.

Onder het huidig recht kan de arbeidsovereenkomst met een mager dossier tegen de werknemer toch nog worden ontbonden door de kantonrechter, maar dan wijst de rechter een hogere ontslagvergoeding toe aan de werknemer. Dat gaat in het nieuwe ontslagrecht niet meer op. De hoogte van de ontslagvergoeding, de zogenaamde transitievergoeding, ligt in de toekomst vast. Een beperkt dossier tegen de disfunctionerende werknemer heeft tot gevolg dat de rechter niet overgaat tot beëindiging van het dienstverband. De werknemer blijft gewoon in dienst. De verwachting is dan ook dat bij een ontslagzaak op grond van disfunctioneren het dossieropbouw nog belangrijker gaat worden.

Het grootste gedeelte van de arbeidsovereenkomsten wordt beëindigd door middel van wederzijds goedvinden (vaststellings- of beëindigingsovereenkomst). De verwachting is dat deze beëindigingsvorm nóg populairder wordt. Bij deze vorm van beëindiging hebben partijen een zeer grote mate van contractvrijheid. De werknemer hoeft geen genoegen te nemen met een vergoeding vergelijkbaar aan de hoogte van de transitievergoeding. Een hogere vergoeding mag ook. Een lagere vergoeding is ook mogelijk. Of zelfs geen vergoeding, ook dat is mogelijk. De werknemer behoudt hiermee zijn eventuele recht op een werkeloosheidsuitkering.

Wil je weten of je beter nu dan wel na 1 juli 2015 kan overgaan tot een ontslagprocedure?

Wil je zeker zijn van een goed opgebouwd ontslagdossier?

Neem vrijblijvend contact met mij op door mijn profiel te bekijken en online uw vraag of probleem voor te leggen!