Hoe werkt ontbinding van een arbeidsovereenkomst?

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan op twee manieren. Arbeidsovereenkomsten ontbinden kan zowel bij een individuele arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De twee manieren om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zijn:

  • Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter
  • Ontbinding wegens wanprestatie

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst komen verder in dit artikel de volgende onderwerpen aan bod:

  • Schadevergoeding ontbinding arbeidsovereenkomst
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst rechter

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

Vroeger kon de arbeidsovereenkomst worden ontbonden op grond van artikel 7:685 BW. Sinds 2015 en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dit veranderd. In de wet staat dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek mag ontbinden als voldaan is aan de voorwaarden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst uit artikel 7:669 BW en er geen opzegverboden gelden als omschreven in artikel 6:670 BW.

Hieronder bespreken we hoe de werkgever en de werknemer een verzoek tot ontbinding kunnen indienen en wanneer dit kan.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer

Eigenlijk kunnen zowel werkgever als werknemer op ieder moment een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Dit verzoek tot ontbinding moet worden ingediend bij de kantonrechter. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst ook ontbinden wegens wanprestatie van de werkgever. Dit bespreken we verderop in dit artikel. De grond waarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werknemer kan worden verzocht, staat in artikel 7:671c BW.

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door werkgever

De drie situaties waarin de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever mag inwilligen zijn:

  • Toestemming tot opzeggen is geweigerd door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of ontslagcommissie
  • Op grond van artikel 669 lid 3, onderdelen a en b
  • Op grond van artikel 669 lid 3, onderdelen a en b, als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd

Om dit in juiste banen te leiden raden wij aan om contact op te nemen met een van onze juristen of advocaten gespecialiseerd in ontbinding van arbeidsovereenkomsten en het arbeidsrecht.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook ontbinden wegens wanprestatie van de werknemer. Hoe ontbinding van arbeidsovereenkomsten wegens wanprestatie werkt bespreken we hieronder.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wanprestatie

Wanprestatie betekent dat iemand zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Dit geldt bijvoorbeeld als je iets koopt en er wordt niet geleverd. Dat is wanprestatie. Maar ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie kan zeker ook.

De wet bepaalt dat zowel de werkgever als de werknemer een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen indienen als hier een dringende reden voor is.

Maar wat is een dringende reden? Een dringende reden is eigenlijk elk gedrag van werkgever of werknemer jegens de andere partij waardoor in stand houden van de arbeidsovereenkomst als onmogelijk wordt geacht. Vaak kan schadevergoeding gevolg zijn van ontbinding wegens wanprestatie.

Schadevergoeding ontbinding arbeidsovereenkomst

Wordt een arbeidsovereenkomst ontbonden wegens wanprestatie van de werkgever of de werknemer? Dan kunnen deze partijen verplicht zijn om een schadevergoeding te betalen. De oorsprong hiervan komt uit het verbintenissenrecht. Als iemand een overeenkomst niet nakomt, dan wil je dat deze een vergoeding betaalt om de geleden schade als gevolg van niet nakoming van de overeenkomst te vergoeden.

Ben je bijvoorbeeld werknemer en maakt jouw werkgever het onmogelijk om te blijven werken en je dus te houden aan de arbeidsovereenkomst? Dan kan het zijn dat de werkgever de schade moet vergoeden die je lijdt doordat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst rechter

Voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is altijd een rechter nodig. Deze heeft tegenwoordig een beperkte vrijheid om over te gaan tot ontbinding en kijkt steeds meer naar voorwaarden voor ontbinding, opzegverboden en een toetsing aan de hand van in dit artikel genoemde wetsartikelen.