Ontslag op staande voet WWZ

Ontslag op staande voet WWZ

Ontslag op staande voet sinds de WWZ wordt in dit artikel aan u uitgelegd. Zo kunt u als werkgever beoordelen of u kunt overgaan tot ontslag op staande voet en welke procedure u dan moet volgen. Ook kunt u als werknemer bekijken of het zin heeft om uw ontslag op staande voet aan te vechten.

We behandelen in dit artikel:

  • Ontslag op staande voet wet
  • Ontslag op staande voet en de wijzigingen sinds de WWZ
  • Ontslag op staande voet procedure
    • Ontslag op staande voet werkgever
    • Ontslag op staande voet werknemer aanvechten

Ontslag op staande voet wet

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:677 lid 1 BW per onverwijld opzeggen vanwege een dringende reden. Onverwijld betekent per direct. Heeft de werkgever of werknemer met opzet of door schuld een dringende reden veroorzaakt, dan moet die partij een schadevergoeding betalen.

Bent u werkgever? Dan komt het heel nauw of een ontslag op staande voet geldig is of niet. Daarnaast leggen we u in dit artikel uit hoe werkgevers er voor kunnen zorgen dat drugs- en alcoholgebruik op de werkvloer reden tot ontslag op staande voet is.

Ontslag op staande voet en de wijzigingen sinds de WWZ

Veel wetsartikelen zijn aangepast of vervallen sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een artikel dat is blijven bestaan maar aanpassingen kent is artikel 6:677 BW. Dit artikel regelt het ontslag op staande voet. We laten hieronder per lid van dit artikel zien wat het einde van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, ofwel ontslag op staande voet, inhoudt sinds 1 juli 2015 en de WWZ.

Het blijft een feit dat de arbeidsovereenkomst onverwijld en met een dringende reden moet worden opgezegd. Wat hierbij vaak wordt vergeten door werkgevers, is dat deze dringende reden ook genoemd moet worden.

Wilt u een werknemer ontslaan op staande voet en roept u kwaad door de hal: “Florian, je bent ontslagen op staande voet en je hoeft niet meer terug te komen!”, dan is dit niet voldoende. Het kan dan zijn dat de werknemer dan succesvol een beroep kan doen op artikel 7:677 lid 1 BW.

Nieuw sinds de WWZ is lid 2 van bovengenoemd wetsartikel. Hierin staat dat de werkgever of werknemer die door opzet of schuld aan de andere partij een dingende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen een vergoeding is verschuldigd.

Dit geldt enkel als de andere partij van deze bevoegdheid gebruik maakt.

In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd die tussentijds kan worden opgezegd is deze vergoeding gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren te duren.

Gaat het niet om een bovenstaande arbeidsovereenkomsten, maar over een arbeidsovereenkomst die niet tussentijds kan worden opgezegd, dan is de verschuldigde vergoeding gelijk aan het bedrag over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben als deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

Daarnaast kan de onjuist opgezegde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd op verzoek van de werknemer door de kantonrechter worden vernietigd.

Ontslag op staande voet procedure

Ontslag op staande voet staat in de wet als opzegging wegens dringende reden. Het ontslag op staande voet is als zodanig in de wet vastgelegd en wel in wetsartikel 6:677 BW. Hieruit volgt ook de procedure en gevolgen als onjuist ontslag op staande voet is aangezegd.

Ontslag op staande voet werkgever

De werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan. Maar dit kan niet zomaar. Er moet sprake zijn van een dringende reden en deze dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld aan de medewerker. Dit betekent dat dit direct aan de medewerker moet worden medegedeeld tijdens het aanzeggen van ontslag op staande voet.

Doet u als werkgever dit niet, dan kan de werknemer bezwaar maken tegen het ontslag op staande voet. Over het algemeen zal u dan via een kort geding worden aangesproken.

Ontslag op staande voet werknemer aanvechten

Is u ontslag op staande voet aangezegd en bent u van mening dat dit onterecht is of op een onjuiste manier is gebeurd? Dan kunt u een kort geding aanspannen en bezwaar maken tegen uw ontslag op staande voet.

U kunt uw ontslag op staande voet aanvechten als:

  • Dwingende reden ontbreekt
  • Dwingende reden niet onverwijld is medegedeeld