Hoe werkt een pre-pack faillissement?

Pre-pack faillissement

Pre-pack faillissement en doorstart via pre-pack? De pre-pack wetgeving wordt waarschijnlijk realiteit voor heel Nederland in 2016. Er is dan ook een wettelijke basis voor de pre-pack en dit zorgt ervoor dat duidelijk is vastgelegd hoe de pre-pack methode werkt en hoe pre-packs ervoor zorgen dat een doorstart kan worden gerealiseerd zonder dat de positie van schuldeisers in het gedrang komt.

Heeft u een bedrijf en wilt u bekijken of een doorstart via pre-pack tot de mogelijkheden behoort? Of bent u schuldeiser van een bedrijf dat via een pre-pack methode een doorstart maken wil? Bekijk dan eens met onze juristen of advocaten gespecialiseerd in pre-pack wat wij voor u kunnen doen.

In dit artikel behandelen we de pre-pack constructie om uit te leggen wat u kunt doen als uw bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en een faillissement onafwendbaar lijkt. Met een beoogd curator kan dan tegenwoordig voor faillissement al worden gewerkt aan een doorstart. Maar wat zijn dan de voordelen en nadelen van een pre-pack constructie en hoe werkt de pre-pack methode precies?

Als u denkt aan een pre-pack constructie en u hierover met onze adviseurs wilt praten, raden wij aan dit artikel te lezen. Daarom behandelen wij in dit artikel:

Wat is een pre pack?

De pre-pack is de manier om voor faillissement te bekijken hoe een bedrijf ervoor staat en of een doorstart maken mogelijk is zodat betrokken partijen niet of in ieder geval zo min mogelijk worden benadeeld. Door de pre-pack kan de rechter namelijk al voor het daadwerkelijke faillissement een curator aanwijzen. De onderneming moet hiertoe wel zelf een verzoek indienen bij de rechter.

We moeten hierbij wel duidelijk vermelden dat een doorstart alleen mogelijk is als uw bedrijf een rechtspersoon is. Onder rechtspersonen vallen bijvoorbeeld B.V., N.V. of Coöperaties.

Pre pack wetsvoorstel

Het pre-pack wetsvoorstel is al even in ontwikkeling. De pre-pack methode wordt ondertussen gebruikt door vele rechters in Nederland. De verwachting van onze advocaten en curatoren is dat de pre-pack wetgeving in 2016 in heel Nederland gebruikt zal gaan worden en dan ook een wettelijke basis krijgt. Hiermee is de weg vrij om bedrijven in financiële nood beter te kunnen reorganiseren of een grotere kans op een succesvolle doorstart te bieden. Dat terwijl de positie van schuldeisers verbeterd ten opzichte van de oude situatie.

Hoe werkt de pre-pack constructie?

Maar hoe werkt de pre-pack methode dan? De pre-pack constructie is erop gericht om faillissementsfraude tegen te gaan, continuïteit van bedrijven te verbeteren en vereenvoudigt tegelijkertijd de taak van de curator om een zo hoog mogelijke prijs voor boedelactiva te realiseren. Deze taak van de curator komt voort uit de belangen van schuldeisers en het maatschappelijk belang dat speelt om een zo hoog mogelijke prijs voor de boedel te realiseren.

Pre pack faillissement

De doorstart via pre-pack bij faillissement is een bijzonder geval. Want komen schuldeisers er dan niet slechter vanaf en zijn werknemers niet meteen allemaal hun baan kwijt terwijl dergelijke partijen zien dat het bedrijf de volgende dag via de pre-pack bij faillissement een doorstart maakt?

Het lijkt er op dat de taak van de curator, zoals hierboven genoemd, het beste te realiseren is als het aanwezige boedelactief aan één koper kan worden verkocht. Deze koper moet daarna de onderneming voortzetten en dus een doorstart bij faillissement via de pre-pack methode maken.

Hiermee wordt net als in de oude situatie een doorstart gemaakt met gezonde bedrijfsonderdelen en worden onrendabele delen afgestoten. Maar pre-pack staat eigenlijk voor de extra tijd die partijen hebben om voor alle betrokkenen naar een betere uitkomst toe te werken, de doorstart. Omdat schuldeisers, curator en rechter-commissaris samen met het bedrijf dat failliet gaat met de pre-pack methode bij faillissement meer tijd hebben, kan beter worden gekeken naar de mogelijkheden om een doorstart te maken.

Doorstart faillissement zonder pre-pack

Als wordt gekeken naar de oude methode voor doorstart bij een faillissement zonder pre-pack constructie, dan is de kans op misbruik bij faillissementen of schade voor schuldeisers groter. Dit komt omdat de curator en rechter-commissaris in geval van de pre-pack methode niet pas bij het faillissement worden betrokken op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken. Partijen kunnen voorafgaand aan het faillissement onderzoeken of er een partij is die het bedrijf wil kopen en een doorstart wil maken, zij het in afgeslankte vorm.

Zo wordt in de oude situatie pas gekeken naar een doorstart als het bedrijf al failliet is verklaard of kan het bestuur voor faillietverklaring zelf een doorstart uitwerken. Deze opties geven kopers, schuldeisers en de curator te weinig tijd om te kijken naar doorstartmogelijkheden. Tevens kan het fraude of misbruik van de faillissementswet in de hand werken.

Doorstart faillissement met pre-pack

Bent u betrokken bij een faillissement omdat u schuldeiser bent? Dan heeft u met de pre-pack methode het voordeel dat de beoogd curator en beoogd rechter-commissaris eerder bij het faillissement worden betrokken. Zo kunnen zij een vooropgezet plan van bestuurders om de pre-pack te misbruiken tegengaan door de doorstart bij faillissement bij vermoeden van fraude niet uit te voeren.

De pre-pack constructie leek in de media vaak op een slinkse manier om van schuldeisers en werknemers af te komen. Dit is echter niet het geval. De beoogd curator en beoogd rechter-commissaris zijn juist eerder betrokken bij een faillissement en bekijken of een verkoop en doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen mogelijk is. Het kan dan goed zijn dat er ontslagen vallen en enkele besloten vennootschappen worden afgestoten, maar een faillissement voor het gehele bedrijf is over het algemeen nadeliger. Daarom wordt bij doorstart maken bij faillissement met pre-pack constructie met nadruk gekeken naar een geschikte koper van rendabele bedrijfsonderdelen.

Een enkele koper biedt daarnaast vaak meer zekerheid dan dat de boedel in stukjes wordt gehakt en verkocht.

Pre-pack positie schuldeisers

Door de pre-pack verandert de positie van schuldeisers. Schuldeisers kunnen bij een pre-pack constructie een betere positie innemen, omdat bekend is wie de curator is en welke rol de curator zal vervullen. Daarnaast heeft de curator nu de taak om schuldeisers tijdig op de hoogte te brengen van de situatie, zeker als deze nadelig dreigt uit te pakken voor schuldeisers. De rechter-commissaris controleert de curator en hiermee wordt de positie van schuldeisers bij pre-pack constructies beter.

Doorstart met pre pack methode

Doorstart met de pre-pack methode biedt dus veel voordelen. Schuldeisers en potentiële kopers van het te failleren bedrijf hebben als voordeel dat zij veel eerder over meer informatie kunnen beschikken en dus invloed kunnen uitoefenen op beslissingen van de beoogd curator en beoogd rechter-commissaris.

Daarnaast zijn de beoogd curator en beoogd rechter-commissaris al voor de faillietverklaring betrokken bij het proces en kan faillissementsfraude beter worden voorkomen. Tevens hebben partijen meer tijd om verkoop voor te bereiden. De oude situatie had als nadeel dat de curator en rechter-commissaris pas na het uitgesproken faillissement konden kijken naar een mogelijke koper.

Voordelen pre-pack

Het voordeel van de doorstart via de pre-pack methode zit hem dus voornamelijk in tijd en informatie waardoor de onderneming kan blijven bestaan na een doorstart en werkgelegenheid behouden blijft.

Alle betrokken partijen beschikken over meer informatie en hebben meer tijd om in het voorbereidingstraject richting het faillissement te onderzoeken welke bedrijfsonderdelen moeten worden afgestoten omdat deze niet rendabel zijn en welke bedrijfsonderdelen in aanmerking komen voor een doorstart via de pre-pack constructie omdat deze onderdelen wel rendabel zijn.

Bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat de kans veel groter is dat één partij het noodlijdende bedrijf koopt en een doorstart maakt met gebruik van een pre-pack constructie.

Nadelen pre-pack

Nadeel van de pre-pack is het feit dat vaak maar met één partij wordt onderhandeld over een doorstart. De vraag is dan ook of met die partij het onderste uit de kan wordt gehaald voor verkoop of doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen en of schuldeisers niet onder druk komen te staan om bijvoorbeeld akkoord te gaan met lagere huren.