Surseance van betaling uitgelegd

Surseance van betaling

Surseance van betaling wordt in dit artikel uitgebreid belicht. Zo bespreken we de gevolgen van surseance van betaling voor werknemers, leggen we uit hoe je uitstel van betaling kan aanvragen, maar ook wie het kan aanvragen en wat surseance van betaling überhaupt is.

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling welke wordt verleend door schuldeisers. Uitstel van betaling is anders dan een faillissement, omdat bij een faillissement wordt gezorgd voor het te gelde maken van het vermogen van de failliet.

Surseance van betaling is weliswaar vaak een voorportaal voor faillissement, maar het is er op gericht om een faillissement te voorkomen.

Wie kan surseance van betaling aanvragen?

De Faillissementswet bepaalt dat alleen de schuldenaar of zijn onderneming surseance kan aanvragen.

Tijdens de uitstel van betaling is het voor schuldeisers bijvoorbeeld niet mogelijk om de onder de surseance van betaling vallende schulden op te eisen. Ook blijven alle tot verhaal van die schulden aangevangen executies geschorst en komen de gelegde beslagen te vervallen.

Dit alles om de schuldenaar de kans te bieden zijn onderneming te reorganiseren en een faillissement succesvol te voorkomen.

Procedure surseance van betaling

Om zo goed mogelijk te kunnen uitleggen wanneer je surseance van betaling kunt aanvragen en hoe de volledige procedure dan werkt, behandelen we hieronder stap voor stap de aanvraag en de gevolgen van uitstel van betaling.

Wanneer kan je surseance van betaling aanvragen?

Als een schuldenaar inziet dat hij zijn opeisbare schulden niet meer kan betalen, kan deze surseance van betaling aanvragen. Als door schuldeisers al faillissement is aangevraagd kan geen surseance van betaling meer worden aangevraagd.

Hoe kan je surseance van betaling aanvragen?

Als je als schuldenaar inziet, dat je de opeisbare schulden niet meer kunt voldoen, dan kan je uitstel van betaling aanvragen. Je bent dan op tijd en er zal niet direct een faillissement volgen.

Als je een aanvraag wilt indienen, gaat dit via de verzoekschrift procedure. Bij het verzoekschrift moet wel een staat worden toegevoegd waaruit de aard en het bedrag van de baten en schulden van de boedel volgen. Ook moet hierin worden opgenomen welke schuldeisers er zijn en wat hun vordering is.

Als je als schuldenaar al in gesprek bent geweest met schuldeisers en een mogelijk akkoord hebt bereikt, is het mogelijk om een ontwerp van dit akkoord bij het verzoekschrift te voegen.

Het verzoekschrift moet zowel door de schuldenaar als een advocaat worden ondertekend.

Kan een natuurlijk persoon surseance van betaling aanvragen?

Surseance van betaling wordt niet verleend aan natuurlijke personen die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Uiteraard kan een natuurlijk persoon wel uitstel aanvragen voor zijn onderneming. Hiervoor is een advocaat nodig.

Hoe lang duurt surseance van betaling?

De surseance gaat in bij aanvang van de dag waarop het uitstel voorlopig is verleend. Wordt deze bijvoorbeeld op 1 juli om 09.00 uur verleend, dan is de surseance al aangevangen op 1 juli om 0.00 uur. Negen uur voor de daadwerkelijke toekenning dus.

De periode van voorlopige surseance van betaling duurt over het algemeen een week of vier.

De Faillissementswet bepaalt in artikel 223 dat de duur van surseance van betaling maximaal anderhalf jaar is. Voor het einde van deze periode kan door de schuldenaar meerdere keren om verlenging van ten hoogste anderhalf jaar worden verzocht. Dit verzoek moet op dezelfde manier worden ingeleid als de oorspronkelijke aanvraag voor surseance van betaling.

Verzoek uitstel van betaling afgewezen?

Wordt het verzoek tot surseance van betaling afgewezen, dan kan de schuldenaar gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak in hoger beroep tegen deze afwijzing. Maar let op, wordt uitstel van betaling verleend, dan kunnen schuldeisers binnen acht dagen na het verlenen van uitstel in hoger beroep.

In het hoger beroep voor de raadkamer wordt opnieuw in stemming gebracht en kan iedere schuldeiser deelnemen. Uiteindelijk wordt het arrest bij een openbare zitting uitgesproken.

Tegen dit arrest staan ook weer mogelijkheden open. Als uit het hoger beroep blijkt dat de surseance niet wordt verleend, dan kan de schuldenaar hiertegen binnen acht dagen cassatie aantekenen. Wordt wel surseance verleend, dan kunnen schuldeisers binnen acht dagen na het arrest in cassatie gaan.

Surseance van betaling ingetrokken

Over het algemeen wordt de periode van uitstel benut om te reorganiseren en herstructureren. Maar soms komt het voor dat een schuldenaar bijvoorbeeld toch te kwader trouw handelt. Er is een aantal redenen waarom de rechter-commissaris (als die is benoemd) de surseance, op verzoek van bewindvoerders, door één of meer schuldeisers of ambtshalve door de rechtbank kan intrekken. Dit kan bijvoorbeeld als de schuldenaar te kwade trouw handelt tegenover de boedel of als de schuldenaar schuldeisers probeert te benadelen of als hij niet doet wat hem bij het verlenen van surseance door de rechtbank is opgelegd.

Wat is de afkoelingsperiode bij surseance van betaling?

Het is mogelijk om de druk van de ketel te halen middels een afkoelingsperiode. De rechtbank kan ambtshalve een afkoelingsperiode inlassen, dit betekent dat de rechtbank zonder verzoek zelf besluit dat een afkoelingsperiode nodig is. Daarnaast kan iedere belanghebbende een verzoek bij de rechtbank indienen om een afkoelingsperiode in af te kondigen. Ook de schuldenaar zelf is belanghebbende en kan de rechtbank dus verzoeken om een afkoelingsperiode.

De afkoelingsperiode duurt maximaal twee maanden en zorgt er bij surseance van betaling voor dat derden - met uitzondering van boedelschuldeisers - geen verhaal kunnen halen op de boedel en bijbehorende goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden.

Dit klinkt ingewikkeld, maar betekent simpelweg dat schuldeisers de boedel en de schuldenaar voor een periode van maximaal twee maanden met rust moeten laten of moeten laten “afkoelen”.

De genoemde periode kan door de rechtbank eenmalig met twee maanden worden verlengd.

Beslaglegging en pandrecht

Daarnaast kan iemand die beslag heeft gelegd niet overgaan tot daadwerkelijke uitwinning. Wel kan iemand met een pandrecht of vruchtgebruik over het pandrecht tijdens de afkoelingsperiode mededeling doen en betalingen in ontvangst nemen.

Preferente schuldeisers

Surseance van betaling heeft alleen effect op concurrente schuldeisers. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers. Zoals onder het kopje “beslaglegging en pandrecht” is uitgelegd, vallen preferente schuldeisers - zoals schuldeisers met pandrecht of hypotheekrecht - hier niet onder. Voorbeelden van dergelijke schuldeisers zijn de belastingdienst of de bank.

Gevolgen surseance van betaling

Surseance kent enkele belangrijke gevolgen voor schuldeisers en schuldenaar. Maar ook voor andere betrokken partijen of belanghebbenden. Denk hierbij aan de gevolgen voor de werknemer of huur en opzeggen van de huurovereenkomst.

Opzeggen huurovereenkomst

Veel schuldenaren huren een bedrijfspand. Zodra de surseance is begonnen kan de schuldenaar, die huurder is, zijn huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Hierbij gelden de gebruikelijke opzegtermijnen, maar moet wel worden opgemerkt, dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende moet zijn voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

Als de huur altijd vooruit wordt betaald, kan je als huurder niet opzeggen dan tegen de dag waar reeds tot betaald is. Wel is de huursom vanaf de aanvang van surseance een boedelschuld.

Gevolgen werknemer

Werknemers hebben rechten, maar toch zijn de gevolgen voor werknemers bij surseance van betaling niet gering. Een schuldenaar kan namelijk de arbeidsovereenkomst met werknemers opzeggen bij uitstel van betaling met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen.

Echter, ook hier geldt dat een uiterlijke opzegtermijn van drie maanden als voldoende wordt gezien. Gedurende de reorganisatie of herstructurering bij surseance kan je als werknemer dus redelijk eenvoudig ontslag worden aangezegd.

Vanaf het moment van de aanvang van surseance is het loon een boedelschuld. De loonvordering is preferent en heeft dus een voorrecht.

Doorstart na surseance van betaling

Twee zaken moeten niet door elkaar worden gehaald. De reorganisatie en de doorstart. De reorganisatie tijdens uitstel van betaling heeft een slechte naam als het gaat om de succesratio. Dit komt omdat vaak pas echt wordt gereorganiseerd in faillissement. Dit gebeurt via een doorstart.

Tijdens een faillissement is het eenvoudiger om winstgevende of levensvatbare onderdelen van een bedrijf te verkopen ten voordele van de boedel en de schuldeisers om die vervolgens onder te brengen in een nieuw op te richten vennootschap.

doorstart surseance van betaling

Tegenwoordig gaat dit steeds vaker via de pre-pack. Dit lijkt de oplossing waarbij voor een faillissement op de achtergrond al wordt gewerkt aan een doorstart.