Wat zijn de taken van de curator bij faillissement?

Taken curator

De taken van de curator zijn stuk voor stuk vastgelegd in de Faillissementswet. In dit artikel behandelen we alle wettelijke taken van de curator bij faillissement. Titel 1, derde afdeling van de Faillissementswet geeft aan hoe het bestuur over de failliete boedel is geregeld.

Eigenlijk zijn er 7 taken van de curator te onderscheiden. In geval van faillissement moet de curator bijvoorbeeld zorg dragen voor het beheer van de boedel.

Beheer

Artikel 68 Faillissementswet geeft de eerste taak van de curator bij faillissement aan. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.

Zorg voor bewaring

De curator aanvaardt zijn betrekking bij het faillissement en zal dan alle nodige en gepaste middelen nemen om te zorgen voor bewaring van de boedel. Hierbij neemt hij bijvoorbeeld computers onder zich, maar ook geld, effecten en andere waardepapieren.

Opmaken boedelbeschrijving

De curator heeft als taak de boedelbeschrijving op te maken. Op die manier zal meer en meer duidelijk worden welke inkomsten, schulden en bezittingen er zijn. Maar let op, dit is niet de boedelbeschrijving. Artikel 94 Faillissementswet geeft het opmaken van de boedelbeschrijving als taak aan de curator en geeft aan dat de curator hiertoe zo snel mogelijk zal overgaan.

De boedelbeschrijving mag onderhands worden opgemaakt. Hierbij kan een waardebepaling plaatsvinden door de curator. Overigens moet deze waardebepaling wel worden goedgekeurd door de Rechter Commissaris.

Opmaken staat van baten en schulden

Zoals hierboven is aangegeven is de boedelbeschrijving nog niet de staat. Uit de staat die de curator opstelt blijken de baten en schulden van de boedel, de namen en woonplaatsen van de schuldeisers en het bedrag dat zij vorderen.

Voortzetting bedrijf

In sommige gevallen is de voortzetting van het bedrijf gunstig voor de boedel. Bijvoorbeeld door leegverkoop of doordat er eigenlijk wel voldoende inkomsten zijn, maar de uitgaven door mismanagement te hoog waren.

Ook kan goed een doorstart via prepack worden gemaakt of kan een turboliquidatie plaatsvinden.

Wat de reden ook is, de curator is op grond van artikel 98 Faillissementsrecht bevoegd om het bedrijf van de gefailleerde voort te zetten. Is een speciale commissie benoemd - bestaande uit schuldeisers - dan is een machtiging van de rechter-commissaris nodig.

Vervreemding goederen

Onder vervreemden valt bijvoorbeeld verkoop. De curator is bevoegd om over te gaan tot vervreemding van goederen, maar hierbij moet wel worden vermeld dat de curator dit alleen kan doen ter bestrijding van de kosten van het faillissement of als de goederen niet bewaard kunnen blijven zonder dat dat extra kosten met zich meebrengt.

Machtiging rechter-commissaris

De curator heeft dus vele taken, maar hij kan niet alles doen zonder machtiging van de rechter-commissaris. Zo heeft de curator een machtiging van de rechter-commissaris nodig als hij arbeidsovereenkomsten van werknemers van de schuldenaar wil verbreken.