Het complete stappenplan voor turboliquidatie

Turboliquidatie

Is de turboliquidatie een goede oplossing als een bedrijf geen baten heeft? Is het de manier om van schulden of personeel af te komen? In dit artikel leggen we via een compleet stappenplan uit wat de turboliquidatie is, hoe deze werkt en wat de vereisten aan en gevolgen zijn.

Stappenplan

Dit stappenplan legt zo nauwkeurig mogelijk alle facetten van de turboliquidatie uit. Op die manier kunt u uiteindelijk bepalen of u een jurist of advocaat faillissementsrecht wilt inschakelen om de turboliquidatie van uw bedrijf of stichting te onderzoeken en realiseren. In het stappenplan hieronder ziet u vast globaal waar u aan moet denken.

stappenplan turboliquidatie

Hoe werkt turboliquidatie?

De turboliquidatie is een manier om een vennootschap per direct op te heffen. Het opheffen van rechtsvormen als besloten vennootschappen kan meteen plaatsvinden na besluit hiertoe van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Als bijvoorbeeld baten ontbreken, dan kan de aandeelhouder dus besluiten tot ontbinding van de vennootschap. De vennootschap houdt dus op te bestaan.

Kiest u voor liquidatie of faillissement?

Als baten ontbreken, dan moet het bedrijf een keuze maken. Gaat het voor een faillissement of kiest het voor een turboliquidatie? Als wordt gekozen voor een liquidatie kunnen belanghebbenden, zoals schuldeisers, een verzoek tot heropening indienen bij de rechtbank als zij het niet eens zijn met de ontbinding van de vennootschap.

Komt het tot een faillissement, dan zal een curator worden aangewezen. De curator bekijkt of er nog iets van waarde in een vennootschap zit. Als er geen baten zijn, dan zal de curator de vennootschap opheffen wegens het gebrek aan baten.

Wat vindt de rechter van turboliquidaties?

Wat veel ondernemers en eigenaren van rechtsvormen als besloten vennootschappen of stichtingen vergeten, is dat zij veroordeeld kunnen worden tot betaling van salariskosten van de curator. De rechter oordeelt namelijk steeds vaker dat gekozen had moeten worden voor een turboliquidatie in plaats van een faillissement.

Wat zijn de voorwaarden aan een turboliquidatie?

Om over te kunnen gaan tot een turboliquidatie moet uw besloten vennootschap, stichting, maatschap of ander rechtspersoon aan voorwaarden voldoen. Zo moet uw bedrijf het KvK formulier voor de turboliquidatie invullen en deponeren. Dit formulier het eigenlijk Formulier 17a: Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap.

In een overzicht zien de vereisten voor een Besloten Vennootschap er zo uit:

  • BV heeft geen eigen vermogen
  • BV heeft geen baten of activa
  • Balans moet op nul staan
  • Aandelenkapitaal
  • BV mag geen lopende vorderingen hebben
  • Verplichting opstellen jaarrekening
  • Bewaarder benoemen
  • Bankrekeningen moeten zijn gesloten
  • Deponeren formulier ontbinding vennootschap bij KvK

Ontbindingsbesluit 

Voldoet uw vennootschap aan genoemde voorwaarden? Dan is de volgende actie binnen het stappenplan het nemen van het ontbindingsbesluit. Dit ontbindingsbesluit wordt genomen door de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Wat is de termijn? 

Anders dan bij het faillissement hoeft bij een turboliquidatie geen termijn in acht te worden genomen. Overigens kent een faillissement ook geen termijn waarbinnen een faillissement moet zijn afgewikkeld.

Wat kun je doen als er geen baten, maar wel schulden zijn?

Als bekend is dat er schulden zijn, maar geen baten, dan is een turboliquidatie niet mogelijk. Toch gebeurt het meer dan eens dat wordt overgegaan tot ontbinding van de vennootschap middels de turboliquidatie terwijl er nog bekende schulden zijn. Dit zorgt er voor dat onrechtmatig wordt gehandeld door bestuurders. Deze onrechtmatige handeling brengt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders met zich mee.

Zijn er nog baten binnen de vennootschap op het moment dat men over wil gaan tot ontbinding, dan is deze optie niet direct mogelijk. Hierbij is het belangrijk dat baten de activa op de balans zijn. Wilt u toch ontbinden? Dan moet een vereffenaar worden aangesteld.

Turboliquidatie aandelenkapitaal

Is sprake van een positief aandelenkapitaal, dan moet dit worden meegenomen in de turboliquidatie en moet worden gezorgd dat het uiteindelijke vermogen van de vennootschap nul is op het moment dat wordt overgegaan tot ontbinding.

Wat doet de turboliquidatie voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Een turboliquidatie zorgt niet per se voor bestuurdersaansprakelijkheid. Wordt echter onterecht overgegaan omdat niet voldaan is aan de voorwaarden die worden gesteld, dan kunnen bijvoorbeeld schuldeisers een verzoek tot heropening van de vennootschap doen en de rechter kan bepalen dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bestuurdersaansprakelijkheid is een risico van turboliquidaties.

Vordering op aandeelhouder

Een vordering op aandeelhouders bestaat eigenlijk altijd via de rekening-courant vordering. Dit zijn eigenlijk altijd bekende baten voor een vennootschap, wat er voor zorgt dat een turboliquidatie niet mogelijk is. Maar toch wilt u overgaan tot ontbinding van uw rechtspersoon middels een turboliquidatie. Tip is dan om voorafgaand aan dit aandeelhoudersbesluit te zorgen dat deze baten niet meer bestaan.

Wat zijn de gevolgen van turboliquidaties?

Gevolg van een turboliquidatie is de ontbinding van de vennootschap. Als dit goed wordt ingeleid is er niets aan de hand. Niet voor schuldeisers, niet voor bestuurders. Maar wordt een turboliquidatie niet juist opgezet, dan kan een gevolg zijn dat schuldeisers worden benadeeld. De rechter heeft geoordeeld dat dit niet toelaatbaar is en dat er in dergelijke gevallen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen door bestuurders. Via bestuurdersaansprakelijkheid worden bestuurders in dergelijke gevallen persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Wat zijn de kosten van een turboliquidatie?

Kosten kunnen varieren Van geval tot geval moet worden bekeken welke begeleiding vereist is en om wat voor rechtspersoon het gaat. Hoe eenvoudiger, hoe goedkoper. Onze advocaten en juristen bieden hierbij voordelige uurtarieven, maar ook de mogelijkheid om een vast bedrag af te spreken. Uurtarieven lopen uiteen van 100 tot 250 euro en vaste tarieven beginnen bij ongeveer 1000 euro, maar kunnen ook een veelvoud daarvan zijn. Bespreek gerust vooraf met een advocaat of jurist voor welk tarief zij uw turboliquidatie voorbereiden en uitvoeren.

Wat zijn de nadelen van een turboliquidatie?

Uiteraard zijn er nadelen. Voornamelijk voor bestuurders. Als een vennootschap via de turboliquidatie wordt ontbonden, maar blijkt dat deze nog baten had, dan moet worden geconcludeerd dat de vennootschap eigenlijk nooit ontbonden is geweest omdat de turboliquidatie niet had mogen plaatsvinden.

In geval er bekende schulden aanwezig waren, zijn er mogelijk ernstige nadelen voor de bestuurders. De vennootschap heeft haar schuldeisers namelijk niet meer betaald en voldoet dus niet meer aan haar betalingsverplichtingen. De bestuurders voldoen op hun beurt niet meer aan de verplichtingen die die taak met zich meebrengt.

Wat is het risico?

Groot risico aan een turboliquidatie is dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld als er nog schulden openstaan. Als schuldeisers hierdoor benadeeld worden, dan kunnen bestuurders het risico lopen dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden aan schuldeisers. In het verleden heeft de rechtbank al eens zo geoordeeld.

Heropening als verzet tegen turboliquidatie

Ook is het mogelijk dat schuldeisers een verzoek indienen bij de rechtbank om de BV te heropenen. Heropening van de vennootschap na een turboliquidatie kan als er nog onbetaalde vorderingen zijn. Is een verzoek tot heropening succesvol, dan leidt dit over het algemeen tot een faillissement.