Hoe kan ik een werknemer met een vast contract ontslaan?

Hoe kan ik een werknemer met een vast contract ontslaan?

Het antwoord is dat dit in beginsel niet kan. Dit ligt anders indien de werknemer:

- werkzaam is bij een publiekrechtelijk lichaam
- tot het onderwijzend personeel gerekend kan worden
- een huishoudelijke hulp is
- een geestelijk ambt bekleed (dominee, imam...)

Alleen in die gevallen is opzegging zonder toestemming van het UWV toegestaan. Voor werknemers die niet onder deze categorieën vallen is opzegging zonder toestemming slechts mogelijk tijdens de proeftijd of wegens een dringende reden (ontslag op staande voet). Dat laatste mag je echter niet te lichtzinnig aannemen, die lat ligt best hoog.

Wat overblijft is het doen van een ontbindingsverzoek aan de Kantonrechter. De procedure zelf kost niet zoveel voor de werkgever; want de werkgever hoeft geen advocaat in te huren. Nadeel voor de werkgever is dat vrijwel zeker een vergoeding moet worden betaald aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst je ontbindt. 

Kan je voorwaarden van een vast contract wijzigen?

Kunnen arbeidsvoorwaarden van een vast contract zomaar worden gewijzigd door de werkgever?

Of moet je dan overleggen of moet de werkgever een nieuw contract aanbieden? En hoe werkt dit en wat zijn de wetsartikelen of gevolgen als de werkgever dit toch zomaar doet?

Hieromtrent bestaat veel onduidelijkheid na het arrest Stoof/Mammoet. Aan artikelen heb je weinig in deze kwestie, het is typisch jurisprudentie-recht. De werkgever zal moeten proberen overeenstemming te bereiken met de werknemer, dat scheelt een hoop gedoe en dat is ook het uitgangspunt van het wettelijk systeem. Als je geen overeenstemming weet te bereiken is het Taxi Hofman criterium van belang. Dit houdt in dat een redelijk voorstel van de werkgever ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, in beginsel geaccepteerd moet worden door de werknemer tenzij dit redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden. Als de werknemer dit dan toch weigert levert dit grond tot ontbinding op (Midnet Tax-arrest).

Gaat het in casu om een collectieve wijziging of om de wijziging van een individuele arbeidsovereenkomst van één werknemer?

Als het om een collectieve wijziging gaat komt artikel 7:613 BW in beeld. Dit artikel bepaalt, dat mits een werknemer een eenzijdig wijzigingsbeding in de individuele arbeidsovereenkomst heeft staan, de werkgever eenzijdig mag wijzigen indien hij een zwaarwichtig belang heeft, waarvoor dat van werknemer redelijkerwijs moet wijken: een vrij lichte toets dus, maar die geldt alleen in collectieve gevallen en ook nog eens voor gevallen waarin er al een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat. Over of 7:613 toegepast kan worden in individuele gevallen met zo'n beding bestaat nu juist de onduidelijkheid: dat weten we simpelweg niet omdat daar nog geen duidelijk rechterlijke uitspraak over is en het niet als zodanig in de wet is verankerd.