Wijzigingen arbeidsrecht 2015

Wijzigingen arbeidsrecht 2015

Met ingang van 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is het nodige binnen het arbeidsrecht gewijzigd,

De Wet Werk en Zekerheid gaat voor veel verandering zorgen nu deze in juni 2014 is aangenomen. Het arbeidsrecht en ontslagrecht wordt voor een groot deel herzien op drie gebieden. Namelijk: Tijdelijke Arbeidscontracten, Ontslag en Werkloosheidsuitkeringen.

Doel is om de positie van werknemers met een tijdelijk contract te verbeteren. Het ontslagrecht moet sneller en ook goedkoper worden. Tevens moeten mensen die werkloos zijn sneller weer aan het werk door de maatregelen.

Wijzigingen tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Met ingang van 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen als een overeenkomst maximaal zes maanden duurt. Gebeurt dit wel, dan is de proeftijd nietig. Duren arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden, dan blijft de proeftijd van een maand bij arbeidsovereenkomsten tot twee jaar mogelijk. Deze regeling heeft geen invloed op overeenkomsten die zijn gesloten voor 1 januari 2015.

Daarnaast mogen tijdelijke arbeidsovereenkomsten geen concurrentiebeding meer bevatten tenzij er zeer zwaar wegende bedrijfsbelangen mee zijn gemoeid. Mocht de werkgever een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract welke wordt gesloten na 1 januari 2015, dan zal hij aan de betrokkenen moeten uitleggen waarom de belangen dusdanig zwaar wegen dat een concurrentiebeding noodzakelijk is. De nadelen moeten voor de werknemer opwegen tegen de voordelen en het moet gaan om specifiek beschreven rechten. Voorbeelden hiervan zijn niet door de wetgever beschreven.

Bij genoemde tijdelijke contracten met een duur van maximaal zes maanden of meer, moet de werkgever ten minste een maand voordat het contract afloopt aangeven of het wordt voortgezet of niet en zo ja, onder welke voorwaarden.

De straffen voor het nalaten hiervan zijn fors. Een bruto maandsalaris moet worden betaald aan de werknemer als de werkgever niet tijdig aangeeft of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Voor elke dag dat dit langer duurt dient de werkgever de werknemer een bruto dag salaris te betalen.

Wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet, maar heeft de werkgever niet aan bovengenoemde verplichtingen voldaan, dan zal de arbeidsovereenkomst voor een jaar worden voortgezet tenzij de overeenkomst van rechtswege is omgezet in onbepaalde tijd. Deze regeling geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen vanaf 1 februari 2015.

Bij drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met tussenpozen van minder dan drie maanden of een duur van drie jaar zal de laatste tijdelijke overeenkomst gelden als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vanaf 1 juli 2015 zullen werknemers met een contract voor bepaalde tijd eerder recht hebben op een vast contract. De maximale periode gaat terug van drie naar twee jaar. Daarnaast mogen tussenpozen vanaf dat moment zes maanden zijn in plaats van drie.

Wijzigingen ontslagrecht en uitkeringen

Op 1 juli 2015 zullen de werkloosheidsuitkeringen versoberen. De periode dat mensen een uitkering krijgen zal geleidelijk worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werklozen krijgen dus korter een ww-uitkering.

Iemand die een half jaar een uitkering heeft gekregen moet vanaf 1 juli 2015 elke passende baan aannemen. Op dit moment is dat pas verplicht vanaf een jaar.

Voor zowel werknemers als werkgevers is het op dit moment raadzaam om bij arbeidsrechtelijke situaties een advocaat te zoeken