Disclaimer

I. Inleiding

Iedereen die de website van LegalSpot bezoekt is een Bezoeker. Zoekt u of heeft u gezocht naar een adviseur dan bent u een (potentiële) cliënt en bent u juridisch professional, dan bent u Adviseur.

II. Bezoekers mogen niet deelnemen aan een van de volgende activiteiten op ons systeem:

 • Handelingen verrichten welke anderen kunnen schaden;
 • Naakt of pornografisch materiaal in welke vorm of soort dan ook tonen of verspreiden;
 • Materiaal tonen of verspreiden welke aanstootgevend of beledigend is. Hieronder vallen ook flagrante uitingen van onverdraagzaamheid, vooroordelen, racisme, haat of godslastering;
 • Illegale activiteiten promoten of ontplooien of oproepen tot het toebrengen van verwondingen aan andere in welke vorm of welke mate dan ook;
 • Smaad of laster plegen jegens andere Bezoekers of kantoren waar adviseurs werkzaam zijn;
 • Materiaal verspreiden dat uitbuiting in welke vorm dan ook toont van kinderen onder de 18 jaar;
 • Inbreuk maken op het recht van een ander, inclusief maar niet beperkt door intellectuele eigendomsrechten. Dit betreft inbreuk op copyright, merkenrecht, patenten, handelsgeheimen of elke andere vorm van inbreuk op intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt door het aanbieden van illegale software of links naar dergelijke software of programma’s die downloaden van dergelijke software mogelijk maken. Tevens is het niet toegestaan informatie te verspreiden met betrekking tot omzeiling van kopieerbeveiliging van fabrikanten. Hieronder valt ook het verspreiden van serienummer, registratienummers of sleutels voor software, maar ook elke andere wijze om softwarebeveiligingen te omzeilen of te kraken. Tevens wordt hier emulatiesoftware voor spellen mee bedoeld;
 • Overtreding van gewoonterecht op internet;
 • Het platform gebruiken voor het laten zien of verspreiden van intimiderend, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair of obsceen materiaal of privacy gevoelige informatie van anderen;
 • Het verstoren van de dienst, servers of netwerken welke zijn verbonden met de service of pogingen daartoe doen door het plaatsen van advertenties of links naar concurrerende diensten, het verzenden van junk mail, spam, kettingbrieven of ongevraagde massa distributie van email berichten;
 • Illegale activiteiten ontplooien, met inbegrip van alles wat te maken heeft met illegale drugs, gokken, pornografie, prostitutie, diefstal, het verspreiden van computervirussen, binnendringen van computers of pogingen daartoe, software inbreuk, handel in creditcards of andere betaalpassen, handel in creditcard codes of codes van andere betaalpassen of betaalsystemen, of elke andere vorm van illegale of criminele (financiële) activiteiten;
 • Afbreuk doen aan de veiligheid van de diensten die LegalSpot biedt. Het is ten strengste verboden om een poging te doen toegang te krijgen tot privé gebieden (op de website) van LegalSpot of Adviseurs of andere bezoekers van LegalSpot.

III. Vrijwaring LegalSpot

Elke Bezoeker van de website van LegalSpot aanvaardt dat LegalSpot niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade die deze dienst kan veroorzaken.

De Adviseur gaat ermee akkoord dat LegalSpot niet verantwoordelijk kan worden gehouden en vrijwaart LegalSpot van elke aansprakelijkheid en eventuele kosten in verband met enig verlies, aansprakelijkheid, eisen, schade en kosten die voortvloeien uit of in verband staan met de inhoud of het gebruik van de service. Adviseur stemt er verder mee in dat deze vrijwaring ook advocatenkosten en overige kosten omvat en dat de vrijwaring ook van toepassing is op LegalSpot, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en medewerkers.

IV. Communicatie en andere gegevens

LegalSpot is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens ten gevolge van een ongeval, opzettelijk wissen, netwerk- of systeemuitval, corrupte bestanden, terrorisme of enige andere reden.

V. Merk gebonden rechten van LegalSpot

LegalSpot is eigenaar van meerdere zaken op dit platform, hieronder vallen onder andere het “uiterlijk en het gevoel” van het platform, de naam van het platform, evenals het collectieve copyright op openbare berichten op het platform. Bezoekers mogen geen berichten, blogs of posts van het platform reproduceren, hetzij elektronisch of op papier, zonder toestemming van LegalSpot en de toestemming van alle partijen aan het betreffende bericht of de auteur van het blog. Deze lijst is niet gelimiteerd, alle andere zaken op het platform zijn ook eigendom van LegalSpot. Indien u plannen heeft om iets uit het systeem te kopiëren of te reproduceren, dan dient u contact op te nemen met LegalSpot.

De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat de inhoud van het platform, inclusief maar niet beperkt tot de teksten, software, muziek, geluiden, foto’s, graphics, video’s, lay-out en design of enig ander materiaal dat beschikbaar is op het platform, of informatie dat wordt gepresenteerd op of via het platform is beschermd doormiddel van auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere eigendomsrechten en wetten.

De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat Bezoeker dit materiaal en de informatie enkel en alleen kan gebruiken indien hiervoor schriftelijk toestemming voor is verleend door LegalSpot en dat zij deze niet mag kopiëren, reproduceren, overdragen, distribueren of er afgeleide werken mag maken uit deze content of informatie zonder dat daar expliciet en schriftelijk toestemming voor is gegeven. De Adviseur erkent en stemt ermee in dat LegalSpot afbeeldingen en teksten van Adviseur en/of zijn organisatie mag tonen op het platform.

VI. Overige regels van LegalSpot

LegalSpot behoudt ook de volgende rechten:

 • LegalSpot mag huidige of oude informatie vrijgeven in het geval dat LegalSpot ervan overtuigd is dat de voorwaarden of richtlijnen zijn geschonden om onrechtmatige daden te begaan;
 • Indien de informatie van rechtswege moet worden afgestaan, dan zal LegalSpot hiertoe overgaan
 • LegalSpot mag toegang voor overtreders van deze richtlijnen weigeren zonder dat LegalSpot daarvoor een genoegdoening of compensatie dient te betalen;
 • LegalSpot mag elk lidmaatschap eindigen met iedereen om welke reden dan ook, maar ook zonder reden.

VII. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

Een risico voor LegalSpot en alle uitgevers van online systemen is dat we mogelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor onrechtmatig handelen van onze Bezoekers. Indien een Bezoeker smaad of laster pleegt jegens een andere Bezoeker, dan wel een andere Bezoeker (valselijk) beschuldigd, kan het geval zich voordoen dat de benadeelde partij ons hierop aanspreekt, ook al was de eerste Bezoeker eigenlijk de partij die onrechtmatig heeft gehandeld. Indien een Bezoeker software uploadt met een computer virus, en de computers van LegalSpot of die van andere Bezoekers raken hierdoor beschadigd, dan zou het mogelijk zijn dat wij hiervoor worden aangesproken ondanks dat een eventuele Bezoeker het virus heeft achtergelaten op ons systeem. Indien een Bezoeker illegaal of onjuiste informatie verzendt naar een andere Bezoeker, zouden we aansprakelijk kunnen worden gesteld ondanks het feit dat wij louter het bericht van de ene Bezoeker over hebben gebracht aan de andere Bezoeker.

Om onze aansprakelijkheid hiervoor uit te sluiten moet elke Bezoeker verantwoordelijk worden geacht voor zijn eigen daden en accepteren dat LegalSpot niet kan worden aangesproken voor een gedraging van een andere partij of Bezoeker welke hem schaadt. De partij of Bezoeker kan enkel de Bezoeker aanspreken die hem heeft geschaad.

Ondanks dat het het doel is van LegalSpot om Bezoekers een veilig en betrouwbaar systeem te bieden van de hoogste kwaliteit, kunnen ook wij op zijn tijd fouten maken of te maken krijgen met falende systemen of inbreuk hierin. We zouden dit systeem niet mogelijk kunnen maken en voor Bezoekers beschikbaar kunnen stellen als in welke vorm dan ook (financieel) aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor enige vorm van gebruiksproblemen, systeem falen, errors, fouten of beschadigingen in welke vorm dan ook. Om onze aanbiedingen en dienst te kunnen blijven aanbieden, moet LegalSpot zijn aansprakelijkheid voor problemen welke verbonden zijn met het gebruik van ons systeem volledig beperken, afwijzen en uitsluiten.

Dit wordt gerealiseerd door onderstaande disclaimers: De Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van de dienst op eigen risico is. De dienst wordt verzorgd op basis van de feitelijke staat waarin deze op dat moment verkeerd en indiende dienst aanwezig is. LegalSpot vrijwaart zich van alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, hetzij expliciet, hetzij impliciet. LegalSpot kan dan ook niet garanderen dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de Adviseur en andere Bezoekers, dat de dienst nimmer wordt onderbroken, altijd veilig is of vrij van fouten; noch neemt LegalSpot de verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van informatie welke voortkomt uit het systeem en kan het niet garanderen dat er nimmer fouten optreden in de software of binnen welke termijnen deze worden hersteld. LegalSpot geeft geen enkele garantie voor diensten of informatie welke wordt verkregen via LegalSpot of voor transacties welke worden aangegaan via onze dienst. LegalSpot kan geen garantie geven met betrekking tot advies of informatie, mondeling of in geschrift, welke is verkregen via een adviseur van LegalSpot.

De Adviseur stemt ermee in dat LegalSpot niet verantwoordelijk is voor elke direct, indirecte, incidentele, special of gevolg schade welke voortkomt of voort kan komen uit het gebruik of het onvermogen om de service te gebruiken of voor kosten die daaruit voortkomen.

Tevens gaat de Adviseur ermee akkoord dat LegalSpot niet verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor schade of gemaakte kosten in welke vorm dan ook welke kan ontstaan door onderbreking, opschorting of beëindiging van de dienst, inclusief, maar niet gelimiteerd door directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg schade, of de onderbreking, opschorting of beëindiging rechtvaardig of verwijtbaar, onachtzaam of onaangekondigd is of niet.

Get in touch with us via info@legalspot.nl

Create your online profile here!

Register now!