Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Jurist arbeidsrecht

Jurist arbeidsrecht

Als u een jurist arbeidsrecht gezocht heeft, dan wilt u zeker weten dat u goed advies krijgt van gekwalificeerde juristen arbeidsrecht. Om uit te leggen wanneer een jurist arbeidsrecht nodig is en wanneer zij u kunnen helpen hebben we dit artikel opgesteld. Zo leest u meer over kosten, zoals uurtarieven en vaste tarieven, maar kunt u ook ervaringen van andere cliënten lezen. Op die manier kunt u bepalen welke jurist u mag bijstaan.

Wat doet een jurist arbeidsrecht voor u?

Het arbeidsrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om precies te zijn. Maar naast boek 7 is er nog een aantal belangrijke arresten die een kader schetsen waarbinnen het arbeidsrecht plaatsvindt. De arresten die we behandelen zijn ook nog relevant sinds de wijziging van het arbeidsrecht en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Deze arresten bespreken we graag hieronder met u, zodat u vast interessante inzichten krijgt in het arbeidsrecht.

Om uit te leggen hoe arbeidsrecht werkt, bespreken we hieronder drie belangrijke arresten. Van de vraag wat een werknemer is tot het ontslag van de statutair bestuurder. Een jurist arbeidsrecht helpt daar bij.

Wat is een werknemer? - arrest Mooij/De Waard

Onder werknemers verstaat de richtlijn iedere persoon die krachtens de nationale arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer. De richtlijn (art. 2 lid 1 sub d Richtlijn 2001/23/EG) heeft betrekking op arbeidsovereenkomsten en arbeidsbetrekkingen.

Het begrip werknemer moet volgens de regels van het nationale recht worden uitgelegd. Bij de overgang zijn niet betrokken werknemers die niet bij het werkzaam zijn bij het onderdeel van de onderneming dat is overgegaan, doch wel werkzaamheden voor dat deel verrichtten met behulp van bedrijfsmiddelen van dat onderdeel van het bedrijf. Deze regeling geldt voor werknemers, werkzaam in de stafafdeling die niet is overgegaan, die werkzaamheden deden ten behoeve van het overgedragen onderdeel.

Uitkomst van het arrest geeft aan, dat deze regeling ook geldt voor directeuren van rechtspersonen die immers werkzaam zijn in de zin van het BW.

Is er verschil tussen ontslag van een bestuurder en werknemer - Levison/MAB

In het arrest Levison/MAB (Hoge Raad 13-11-1992, BJN 101921) betreft het de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke relatie met bestuurder. Het maakt de scheiding duidelijk tussen ontslag als bestuurder en einde van een dienstbetrekking.

Wie kan een bestuurder ontslaan?

Zodra een natuurlijke persoon als bestuurder van een naamloze of besloten vennootschap is benoemd en zijn werkzaamheden krachtens arbeidsovereenkomst verricht, brengt een bij geldig besluit van het bevoegde orgaan van de vennootschap aan hem als bestuurder verleend ontslag wel ingevolge art 2:134 lid 1/ 2:144 lid 1 BW mee dat hij de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap verliest.

De bestuurder kan in die hoedanigheid dan ook geen verbonden bevoegdheden meer uitoefenen. Dit ontslag als bestuurder hoeft met nadruk geen gevolg te hebben voor de dienstbetrekking. Het is niet per definitie zo dat de dienstbetrekking dan ook eindigt. Bij vragen kan een jurist arbeidsrecht helpen.

Gelden ontslagverboden ook voor een bestuurder?

Ontslagverboden van het arbeidsrecht (art. 7:670 BW) gelden voor het bestuur van de onderneming. Maar een ontslagverbod uit het arbeidsrecht staat een vennootschapsrechtelijk ontslag niet in de weg. Dus ook tijdens ziekte kun je voor de bestuurder ten allen tijde de vennootschapsband doorbreken.

Kan een bestuurder ontslag nemen? - Bartelink/Ciris

In het arrest Bartelink/ Ciris gaat het om het besluit tot ontslagname door of ontslag van een statutair directeur. Hierbij is vast komen te staan dat dit tevens beëindiging van de dienstbetrekking van die bestuurder tot gevolg heeft, tenzij een wettelijk ontslagverbod aan die beëindiging in de weg staat of partijen anders zijn overeengekomen. Hierover ontstaat vaak onduidelijkheid waarbij een jurist arbeidsrecht uitkomst biedt.

Wat speelde er in het arrest Bartelink/Ciris?

Bartelink is statutair bestuurder van een besloten vennootschap en heeft ontslag genomen als bestuurder, met instandhouding van de arbeidsrechtelijke relatie. Hij heeft in kort geding gevorderd Besloten Vennootschap Ciris te veroordelen tot betaling van een verschuldigde salaris en toelating van hem tot zijn werk.

Cassatiemiddel: de voorzieningenrechter heeft ten onrechte, in strijd met art. 2:244 BW, geoordeeld dat ontslagneming door de statutair directeur van een BV niet tevens het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Het antwoord op de vraag welke gevolgen een ontslagbesluit voor de arbeidsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap heeft, moet worden gegeven aan de hand van het bepaalde in de arbeidsovereenkomst en in de arbeidsovereenkomsten toepasselijk wetsbepalingen, voor zover boek 2 BW deze wetsbepalingen niet uitdrukkelijk terzijde stelt.

Het uitgangspunt is dat het ontslag van een statutair bestuurder in beginsel tot gevolg heeft dat ook zijn dienstbetrekking eindigt. Niet kan worden aanvaard dat de bestuurder die zijn functie neerlegt, die ontslagneming eenzijdig kan beperken tot het verlies van de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap met instandhouding van de dienstbetrekking. Als een bestuurder ontslag neemt, dan betekent dit dat hij dus ook niet kan aanblijven als werknemer van de organisatie.

Wat kosten juristen arbeidsrecht?

Wij maken het online zoeken naar arbeidsrechtjuristen zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij binnen ons netwerk vaste kosten, zoals kantoorkosten en voorschotten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare jurist arbeidsrecht kunt vinden.

Maar u kijkt hier ook omdat u de kosten van een jurist arbeidsrecht wilt weten. Uurtarieven liggen tussen de 100 en 250 euro. Maar schrik niet van uurtarieven. Onze juridisch adviesbureaus spreken ook graag met u vooraf een vast tarief af.

Met een vast tarief voor een jurist arbeidsrecht weet u altijd vooraf waar u aan toe bent en maakt u nooit onverwacht hoge kosten.

Welke ervaringen hebben anderen met jurist arbeidsrecht?

Ervaringen van anderen met onze juristen arbeidsrecht kunt u zien op deze pagina en op het persoonlijke profiel van onze juristen. Uiteraard tonen onze juristen hun eigen ervaringen, maar wij tonen ook reviews die hun cliënten met ze hebben gehad.

Op die manier krijgen onze nieuwe cliënten een eerlijk inzicht in de kwaliteiten van een juridisch adviesbureau en kunt u niet alleen kosten vergelijken, maar ook ervaringen van anderen lezen.

Juridisch advies arbeidsrecht

Onze juridisch adviesbureaus zitten niet altijd op de duurste locaties. Een juridisch adviesbureau voor arbeidsrecht midden in het centrum of op de Zuidas is niet altijd nodig.

Onze juristen vinden goed advies belangrijker en daarom kunnen wij vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager houden dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare juristen arbeidsrecht kunt vinden.

Heeft u toch nog vragen? Bijvoorbeeld wie een goede jurist arbeidsrecht of wie de goedkoopste arbeidsjuristen zijn. Zoek een advocaat en vergelijk op prijs, specialisme en ervaring.

Lees verder...