Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Jurist ontslagrecht

Een jurist ontslagrecht helpt werkgevers en werknemers. Bij ontslag, maar ook bij het aanbieden of controleren van een vaststellingsovereenkomst. In dit artikel bespreken we uitgebreid wat ontslagrecht is, hoe het zit met contracten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd en wanneer juristen ontslagrecht nodig zijn en kunnen helpen.

Wat is ontslagrecht?

Arbeidsrecht en daarmee het ontslagrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek om precies te zijn. Echter, het ontslagrecht is ook nauw verbonden met het verbintenissenrecht via boek 3 en 6 BW. Arbeidsovereenkomsten en het beëindigen daarvan via een beëindigingsovereenkomst moeten voldoen aan de vereisten, zoals wilsovereenstemming.

Welke soorten arbeidscontracten zijn er?

Om uit te leggen hoe het ontslagrecht werkt, geven we eerst uitleg over welke twee soorten arbeidscontracten we in Nederland kennen. Dit zijn het arbeidscontract voor onbepaalde tijd en het arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Het ontslagrecht maakt namelijk duidelijk onderscheid tussen deze twee soorten arbeidscontracten als het gaat om ontslagrecht.

Hoe kan je een arbeidsovereenkomst beëindigen?

Er zijn vier mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De vier manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen zijn:

 1. Beëindiging met wederzijds goedvinden
 2. Einde van rechtswege (art. 7:667 BW)
 3. Opzegging
 4. Ontbinding (art. 7:685 BW)

In Nederland kennen we een zogenaamd duaal ontslagstelsel. In geval van een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever de keuze uit twee opties:

 1. de UWV-procedure (opzegging)
 2. kantonrechter (ontbinding)

Ontslagrecht contract onbepaalde tijd

Volgens het ontslagrecht kan ook het contract voor onbepaalde tijd worden opgezegd of ontbonden. Hierbij gelden wel opzegverboden. Deze opzegverboden vind je in artikel 7:670 BW. Opzegging kan worden gedaan door de werknemer en de werkgever.

Hoe kan een werkgever een vast contract opzeggen?

Er zijn binnen het ontslagrecht eigenlijk vier manieren waarop een contract voor onbepaalde tijd kan eindigen. Deze zijn:

 1. van rechtswege
 2. opzegging
 3. wederzijds goedvinden
 4. ontbinding via de rechter

In deze alinea zullen we ingaan op de manieren van opzegging van een contract voor onbepaalde tijd.

Opzegging op grond van artikel 7:669 BW

Een werkgever mag op grond van 7:669 lid 1 BW de arbeidsovereenkomst opzeggen indien:

 • daar een redelijke grond voor is
 • herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is
 • een andere functie niet in de rede ligt

Lid 3 van voornoemd artikel geeft uitleg aan wat een redelijke grond is. Dit kan:

 • bij beëindiging van werkzaamheden van de onderneming
 • als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden - ofwel bedrijfseconomische redenen- treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering
 • bij regelmaat niet kunnen verrichten van arbeid als gevolg van ziekte (hierbij moet worden gelet op het opzegverbod tijdens ziekte en mogelijk herstel binnen 26 weken)
 • disfunctioneren, ook wel D-grond
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 • weigeren van werk, ook wel F-grond
 • verstoorde arbeidsrelatie, ook wel G-grond
 • andere dan hierboven genoemde redenen die ervoor zorgen dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren, ook wel H-grond

Hoe kan de werknemer een vast contract opzeggen?

Als werknemer mag je zonder reden of opzegtermijn jouw arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de proeftijd. Hierbij moet je opletten, dat de werkgever dit ook mag.

Is de proeftijd voorbij, maar wil je toch opzeggen als werknemer? Dan kan dat, maar dan moet je je wel houden aan de opzegtermijn van één maand. Deze termijn kan wel worden verlengd door een CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Maar dan nog, mag de opzegtermijn bij een vast contract door de werknemer niet langer zijn dan zes maanden.

Welke opzegtermijn geldt er bij opzeggen van een vast contract?

Om een contract voor onbepaalde tijd op te zeggen moeten de werkgever en werknemer zich houden aan de opzegtermijn. Deze opzegtermijn van het contract geldt niet als tijdens de proeftijd - het proeftijdontslag - wordt opgezegd of als als sprake is van een faillissement of ontslag wegens dringende reden, of beter gezegd: ontslag op staande voet, zoals dat is vastgelegd in artikel 7:677 BW.

Ontslagrecht contract bepaalde tijd

Steeds vaker begint een dienstverband met een contract voor bepaalde tijd. Dit zijn arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor een bepaalde periode of voor een bepaald project. Ze eindigen na afloop van de periode of het project van rechtswege.

Echter, per 1 januari 2015 is hierbij met betrekking tot het ontslagrecht een en ander veranderd. Als u een tijdelijk contract heeft, dan moet de werkgever één maand voor het aflopen van dit contract schriftelijk aan je mededelen dat jouw contract wordt verlengd of wordt beeindigd. Doet de werkgever dit niet, dan kan dit hem een vergoeding van een maandsalaris kosten. Dit leggen we uit. Wordt een tijdelijke arbeidscontract niet tijdig opgezegd, dan moet de werkgever een vergoeding betalen van het aantal uren vermenigvuldigd met het bruto uurloon. In de praktijk komt het over het algemeen veel voor dat werkgevers het tijdelijke contract op te zeggen. Het contract wordt dan wel sowieso beëindigd, maar het kost de werkgever een vergoeding van een heel bruto maandsalaris.

Wordt het contract voor bepaalde tijd te laat opgezegd, dan hoef enkel een vergoeding te worden betaald naar rato.

Er geldt wel een termijn van 2 maanden na jouw ontslag waarbinnen moet worden aangeven bij de rechtbank dat de ex-werkgever nog een vergoeding schuldig is. Na deze termijn van twee maanden vervalt het recht hierop.

Wat kosten juristen ontslagrecht?

Wij maken het online zoeken naar juristen ontslagrecht zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij binnen ons netwerk vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u een betaalbare jurist ontslagrecht vinden kan.

Goede jurist ontslagrecht

Heeft u toch nog vragen? Bijvoorbeeld wie een goede jurist ontslagrecht is of wie de goedkoopste juristen ontslagrecht zijn. Dan zit onze gratis klantenservice altijd voor u klaar. U kunt bellen tussen 08.00 en 20.00  op maandag tot en met donderdag. Op vrijdag kan dit tot 17.00. Voor spoedgevallen zijn wij overigens altijd bereikbaar.

Zelfs in het weekend kunt u online in contact komen met onze juristen ontslagrecht.

Direct een ontslagrecht specialist nodig? Ons telefoonnummer is 088-24 28 369 en een mail sturen mag altijd naar info@legalspot.nl

En wilt u eerst rustig bekijken wat anderen over arbeidsrecht en uw situatie zeggen voordat u een jurist ontslagrecht inschakelt? Dan kan dat op ons juridische forum.

Lees verder...