Algemene voorwaarden LegalSpot

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LegalSpot, ook wel Gebruiker genoemd, en de Adviseur waarop LegalSpot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. JUMP Legal B.V. levert diensten die juridische, fiscale en financiële Adviseurs en (potentiele) cliënten bij elkaar brengt op het LegalSpot platform.
 3. Notarissen, fiscalisten, advocaten, juristen, mediators, boekhouders en accountatns en andere juridisch, fiscaal en financieel professionals worden Adviseurs genoemd. (Rechts)personen die op zoek zijn naar juridisch, fiscaal of financieel advies via de website zijn (potentiele) cliënten. Iedereen die de website om wat voor reden ook bezoekt wordt Bezoeker genoemd.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van LegalSpot en zijn directie.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepasing. LegalSpot en de Adviseur zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien LegalSpot niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LegalSpot in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Deze Algemene Voorwaarden verwijzen ook naar ons privacy beleid, onze huisregels en disclaimer, welke integraal onderdeel vormen van deze Algemene Voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart Adviseur ook akkoord te gaan met deze aanvullende bepalingen.
 10. LegalSpot zal de privacy van al haar Adviseurs altijd proberen te waarborgen en zal gegevens nimmer gebruiken voor (commerciële) doeleinden buiten de dienst die LegalSpot aanbiedt.
 11. Gebruik van geautomatiseerde of aangepaste systemen en/of software zal resulteren in weigering van toegang tot het platform en een (permanente) verwijdering (ban) van het platform.
 12. Bezoekers kunnen onze dienst bereiken vanuit heel Nederland en de rest van de wereld. Elk land in de wereld heeft uiteraard haar eigen wet- en regelgeving. Het is daarom voor LegalSpot onmogelijk om bekend te zijn met al deze wet- en regelgeving, daarom zal de overeenkomst met Adviseurs worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 2 Relatie Adviseur - Cliënt

 1. Elke vorm van gebruik van onze dienst door een inschrijvend lid of potentiele cliënt betekent niet direct de intentie om een Adviseur-cliënt relatie aan te gaan tussen enig persoon of entiteit en LegalSpot en deze zal dan ook niet ontstaan. Enige vorm van (elektronische) communicatie verzonden naar LegalSpot zal nimmer een Adviseur-cliënt relatie tussen de Adviseur en LegalSpot creëren en LegalSpot zal hier ook altijd vanaf zien.

Artikel 3 Relatie LegalSpot - Adviseur

 1. LegalSpot biedt louter een internet platform en marktplaats aan welke de communicatie faciliteert tussen juridische, fiscale en financiële professionals en potentiele cliënten van juridische, fiscale en financiële diensten en is dan ook geen Adviseur en biedt ook geen advies aan.
 2. LegalSpot zal haar uiterste best doen om elke cliënt te koppelen aan een Adviseur, maar kan niet garanderen dat zij een Adviseur vindt via ons systeem. LegalSpot neemt op geen enkele wijze deel aan de overeenkomst tussen Adviseur en cliënt en kan hierop ook op geen enkele wijze worden aangesproken door Adviseur of cliënt. Deze maatregel is noodzakelijk om een optimaal en onafhankelijk platform te kunnen bieden voor zowel cliënten als professionals. Om deze reden kunnen wij tevens niets garanderen omtrent de overeenkomst tussen partijen. LegalSpot zal zich ook niet uitlaten over de integriteit van partijen. De cliënt en Adviseur zelf, en niet LegalSpot, zijn verantwoordelijk voor hun oordeel over de integriteit, oprechtheid en betrouwbaarheid van de wederpartij en de manier hoe hieromtrent wordt gecommuniceerd via onze dienst.

Artikel 4 LegalSpot is geen Adviseur

 1. LegalSpot is op geen enkele wijze aan te duiden als juridisch, fiscaal of financieel Adviseur en biedt dan ook geen adviezen, bemiddeling, begeleiding of andere adviezen aan. LegalSpot is geen partij, opdrachtgever of participant bij juridische, fiscale en financiële adviezen, bemiddeling, begeleiding of andere adviezen.

Artikel 5 Screening Adviseurs

 1. Het feit dat LegalSpot een dienst aanbiedt waarbij Adviseurs elkaar kunnen ontmoeten betekent niet per definitie dat LegalSpot het beleid, handelen en/of het verleden van de betreffende Adviseur goedkeurt. LegalSpot geeft nimmer garanties af omtrent de kwalificaties van een Adviseur. De Adviseur verklaart bij het aangaan van de overeenkomst en daarmee het lidmaatschap dat hij gerechtigd is zijn functie uit te voeren en de titel te dragen die hij voert gedurende het gehele lidmaatschap. Mocht een Adviseur om wat voor reden dan ook niet meer bevoegd zijn om zijn beroep uit te voeren, dan is de Adviseur zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan LegalSpot en om het aanbieden van zijn diensten op het platform te staken.
 2. LegalSpot zal er op toezien dat Bezoekers de huisregels van het platform volgen, maar kan niet worden aangesproken op uitspraken die Bezoekers doen op het systeem. Ook is LegalSpot op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit of uitspraken van Adviseurs.

Artikel 6 Vakbekwaamheid en adviezen

 1. LegalSpot is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor bekwaamheid, competentie tot het uitoefenen van het vak door Adviseurs of kwaliteit van Adviseurs, kantoren of dienstverleners die lid zijn van LegalSpot.

Artikel 7 Vrije keuze Adviseur

 1. LegalSpot assisteert cliënten om de juiste Adviseur te kiezen welke de cliënt zal bijstaan bij juridische, fiscale of financiële vraagstukken. Cliënten en Adviseurs begrijpen dat LegalSpot een Adviseur kan aanbevelen om de cliënt bij te staan bij zijn juridische, fiscale of financiële vraag, maar dat de uiteindelijke keuze om een Adviseur in te schakelen gemaakt door de cliënt.

Artikel 8 Opdrachtbevestiging en andere zaken

 1. Indien Adviseur en cliënt een overeenkomst met elkaar aangaan, is het de verantwoordelijkheid van de Adviseur om documenten op te stellen en de overeenkomst feitelijk aan te gaan en aan de cliënt te doen toekomen. LegalSpot is nimmer verantwoordelijk voor afspraken, overeenkomsten en de inhoud van zulks tussen Adviseurs en cliënten.

Artikel 9 Informatie verkregen op LegalSpot

 1. LegalSpot verzorgt een platform voor juridische, fiscale en financiële professionals en potentiele cliënten daarvan welke functioneert als open marktplaats. LegalSpot is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het materiaal dat wordt gepost op haar websites.
 2. De meningen en opvattingen welke naar buiten worden gebracht zijn van individuele Adviseurs van de dienst en komen niet per definitie overeen met die van LegalSpot. Gegevens welke worden ingevoerd door Adviseurs worden niet geverifieerd of beoordeeld, op welke manier dan ook, voordat deze verschijnen op de website van LegalSpot. LegalSpot kan nimmer worden aangesproken op de juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie en garandeert ook niet dat dergelijke informatie juist dan wel nauwkeurig is. Gebruikt u alstublieft uw gezonde verstand als u de dienst gebruikt, mocht u iets tegenkomen dat te mooi is om waar te zijn, dan is dat mogelijk ook zo.
 3. LegalSpot kan en zal haar uiterste best doen om onbevoegde Adviseurs te weren, maar kan en zal niet continu controleren of een Adviseur daadwerkelijk bevoegd is, echter in Nederland is het strafbaar om een titel aan te nemen als deze niet mag worden gevoerd. Adviseurs die niet meer bevoegd zijn moeten zelf het initiatief nemen om het aanbieden van hun diensten te staken. Indien een cliënt een verbintenis aangaat met een Adviseur wordt geadviseerd om te controleren of deze daadwerkelijk bevoegd is.
 4. LegalSpot controleert of Adviseurs bevoegd zijn de diensten waarvoor zij zich aanmelden uit te oefenen ten tijde van registratie. Echter, het is onmogelijk voor LegalSpot om dit te blijven monitoren voor elke aangesloten Adviseur. LegalSpot kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegde Adviseurs of kantoren welke lid zijn van LegalSpot.
 5. Het wordt cliënten aanbevolen om eigen onderzoek te doen naar de bevoegdheid van Adviseurs en om dit bij twijfel te melden aan LegalSpot.
 6. LegalSpot is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft op geen enkele wijze, enige beschrijving of indicatie van de specialisatie of beperking tot vakgebieden van een Adviseur of een kantoor.
 7. LegalSpot onderschrijft op geen enkele wijze de inhoud of wettelijkheid van alle reacties, uitspraken of toezeggingen door Adviseurs of andere partijen op of buiten (het bereik van) de website van LegalSpot.

Artikel 10 Vertrouwelijk

 1. LegalSpot doet er alles aan om alle informatie die Adviseurs in ons systeem invoeren te beschermen tegen inbreuk en zal deze volledig vertrouwelijk behandelen en nooit doorverkopen aan derden of gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan de exploitatie van het platform. Echter, LegalSpot kan het gedrag van anderen niet beheersen en daarom kan nooit worden gegarandeerd dat de informatie geheim zal blijven. Het wordt aangeraden om een goede overweging te maken welke informatie u online deelt. Doe geen bekentenissen of toezeggingen. Gebruik alleen adresgegevens indien dit noodzakelijk is voor aanmelding voor het platform, verzending van stukken, online betalingen of nadat u een afspraak heeft gemaakt met een Adviseur. Geef geen zeer persoonlijke, gevoelige of belastende informatie vrij. LegalSpot is niet verantwoordelijk indien u deze informatie prijsgeeft of dergelijke mededelingen doet. Daarnaast is LegalSpot niet verantwoordelijk voor het oneigenlijke gebruik van dergelijke informatie door andere Adviseurs of het eventueel vrijkomen daarvan door storingen in het systeem.
 2. Cliënten stemmen ermee in dat Adviseurs contact op mogen nemen met LegalSpot over het gebruik van diens services door cliënten, gedrag van cliënten en eventueel onbetaalde facturen door cliënten.
 3. Geen enkele chatsessie of geen enkel emailcontact of telefoongesprek wordt door LegalSpot opgenomen. Het is voor LegalSpot onmogelijk om te controleren of een eventuele derde partij dit wel doet ondanks dat afluisteren verboden is. Eventueel kan een cliënt vragen aan een Adviseur of het gesprek kan worden opgenomen, LegalSpot staat hier echter volledig buiten qua verantwoordelijkheid, mogelijke gevolgen en aansprakelijkheid.

 

Artikel 11 Profiel

De Adviseur is voor het grootste gedeelte vrij om het profiel bij LegalSpot naar eigen wens en inzicht in te vullen. Het is echter verplicht om een pasfoto te gebruiken zonder tekst er op. Gebruik van een visitekaartje is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Contactgegevens binnen het profiel worden standaard verwijderd. Indien de Adviseur dergelijke informatie wenst te tonen op het profiel, dan kan dit middels een tarief op maat.

LegalSpot is te allen tijde bevoegd om het profiel van de Adviseur te wijzigen of te verwijderen zonder dat LegalSpot hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is.

Artikel 12 Vergoeding

 1. LegalSpot rekent af volgens het model Cost per Click en Cost per Action. Dit houdt in dat geen provisie of vergoeding wordt gevraagd per lead of opdracht en dat de Adviseur niet vast zit aan een abonnement. LegalSpot rekent enkel af per klik op het contactformulier van de Adviseur of na afronding van een succesvolle campagne. Per afronding van een succesvolle campagne vraagt LegalSpot een redelijke advertentievergoeding. Een campagne is succesvol afgerond zodra een cliënt via het contactformulier heeft ingevuld en de adviseur hiervan bericht krijgt. Tevens kan een advertentiecampagne succesvol worden afgerond als een cliënt via LegalSpot telefonisch contact opneemt met de Adviseur.
 2. In afwijking van artikel 12.1 zal voor advocaten uitsluitend het model Cost per Click gehanteerd worden. LegalSpot rekent af per uniek bezoek aan een profielpagina van de advocaat. Het maakt hierbij niet uit of deze unieke bezoeker vanuit www.legalspot.nl of vanuit een andere website naar de profielpagina van de advocaat klikt. Onder een unieke bezoeker wordt verstaan elke bezoeker van www.legalspot.nl die in de periode van het eerste bezoek tot 24 uur later maar één keer wordt meegeteld, ook al bezoekt hij of zij www.legalspot.nl in deze 24 uur meerdere keren. De advocaat heeft de mogelijkheid om enkele IP-adressen op te geven die niet meetellen bij de registratie van de kliks, zoals bijvoorbeeld het kantoor- en privé IP-adres van de advocaat.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LegalSpot aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door LegalSpot. LegalSpot is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Adviseur in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Adviseur van rechtswege in verzuim. De Adviseur is alsdan een rente verschuldigd van 1 procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Adviseur in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. LegalSpot heeft het recht de door Adviseur gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LegalSpot kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Adviseur een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LegalSpot kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Adviseur is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LegalSpot verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Adviseur die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Adviseur in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Adviseur. Het verzuim van de Adviseur die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien LegalSpot echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Adviseur geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Adviseur), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executie kosten zullen eveneens op de Adviseur worden verhaald. De Adviseur is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Zowel LegalSpot als de Adviseur zijn bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder dat hiervoor een opzegtermijn geldt of een reden tot opzegging nodig is. Het profiel van de Adviseur zal in dit geval offline worden gehaald.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LegalSpot op de Adviseur onmiddellijk opeisbaar. Indien LegalSpot de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien LegalSpot tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. LegalSpot is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LegalSpot.
 2. LegalSpot is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade van Opdrachtgever, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving.
 3. LegalSpot is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade is niet groter dan het bedrag dat de verzekering van LegalSpot vergoedt plus het eigen risico van LegalSpot bij deze verzekering. Als de verzekering niets uitkeert, is de aansprakelijkheid van LegalSpot nooit groter dan € 3.500,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 Overmacht

 1. LegalSpot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Adviseur indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LegalSpot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LegalSpot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LegalSpot of van derder daaronder begrepen. LegalSpot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LegalSpot zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. LegalSpot kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel LegalSpot ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LegalSpot gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Adviseur is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Vrijwaring

 1. De Adviseur vrijwaart LegalSpot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband staan met de aangeboden dienst en daardoor schade lijden en waarvan de oorzaak een andere dan aan LegalSpot toerekenbaar is. Indien LegalSpot uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Adviseur gehouden LegalSpot zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Adviseur in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LegalSpot, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LegalSpot en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Adviseur.

Artikel 18 Personeel

 1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de Diensten en/of binnen een jaar na beëindiging van de Diensten personeel of enige medewerker van de wederpartij in dienst nemen, over indiensttreding onderhandelen, of anderszins voor hem werkzaam laten zijn anders dan na overleg met de wederpartij, een en ander op straffe van een direct en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van vijfentwintighonderd Euro voor iedere dag dat deze bepaling wordt overtreden.

Artikel 19 Intellectueel eigendom

 1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan JUMP Legal B.V. of aan haar gelieerde (rechts)personen. De materialen op deze site mogen nimmer worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt tenzij hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door JUMP Legal B.V. Een en ander op straffe van een direct en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van vijfentwintighonderd Euro voor iedere keer dat deze bepaling wordt overtreden.

Artikel 20 Privacy

 1. U verleent LegalSpot toestemming voor het verwerken van de opgegeven bedrijfs- en persoonsgegevens, zulks uitsluitend in het kader van onderliggende overeenkomst.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LegalSpot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LegalSpot het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Tot slot

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met LegalSpot.
 3. LegalSpot mag de overeenkomst op elk moment wijzigen. De Adviseur krijgt een melding van de wijziging en is er zelf voor verantwoordelijk dat hij deze leest en zal voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Voortgezet gebruik van de dienst door Adviseur geeft acceptatie aan van de nieuwe voorwaarden.
 4. LegalSpot mag op elk moment de Dienst aanpassen of tijdelijk of permanent stopzetten zonder dat Adviseur hierover behoeft te worden ingelicht. De Adviseur weet en accepteert dat het LegalSpot hier niet voor verantwoordelijk kan houden of aansprakelijk kan stellen.
 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Ook als er conflicten bestaan tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen ervan.
Neem contact met ons op via info@legalspot.nl.

Maak nu hier uw profiel aan!

Registreer nu!